Renoveringen av Katarinahissen återupptas. Halva stålstommen byts

51Nu återupptas renoveringen av Katarinahissen.

61

Halva stålstommen ska bytas ut … 

31

… och grundläggningen ska förstärkas med bland annat åtta nya pålar.

Nu fortsätter Katarinahissens renovering som legat nere något år. Grunden ska förstärkas med pålar och halva stålskelettet, den nedre delen närmast marken, ska bytas ut.

Ett tillfälligt torn kommer att byggas upp som håller uppe stålkonstruktionen så att det går att kapa och ersätta den nedre delen.

När den nya nederdelen av stålskelettet är på plats runt kommande årsskifte lyfts det tillfälliga ståltornet bort.

Katarinahissen stängdes 2010 och beräknas åter kunna tas i drift 2019.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Brand i planerade bussterminalen i Katarinaberget kan bli katastrofal”

81Brandsäkerhetsexperten Hans Wermelin dömde totalt ut stadens planer på en bussterminal insprängd i Katarinaberget som extremt farlig om en brand …

71

… liknande den i Filipstad för två månader sedan skulle inträffa i bergterminalen, … Foto: Räddningstjänsten

11

…han gjorde det på ett möte i ABF-huset på måndagskvällen inför runt hundrafemtio personer …

21

… och liksom övriga i panelen, som arkitekten Tor Edsjö, föreslog han i stället att bussterminalen anläggs utomhus …

61

… på kajen framför KF-husen, mindre, billigare och ofarligare.

Katastrofen kan vara ett faktum om det uppstår en explosionsartad brand i den bussterminal som planeras insprängd i Katarinaberget vid Slussen.

”Räddningstjänsten kommer inte att hinna fram i tid”, sade brandsäkerhetsexperten Hans Wermelin med stor egen erfarenhet från skeppsbyggeri och brandsäkerhet vid ett möte arrangerat av föreningen Bevara Slussen som samlade runt hundrafemtio åhörare i ABF-huset på måndagskvällen.

Han illustrerade med en bild från den explosionsartade bussbranden i Filipstad för två månader sedan. Det tog inte många minuter innan branden där spred sig från bussen där den började till intillstående bussar.

Det är framför allt rökgaserna som är dödliga. ”Det är för mig ofattbart att man inte tillsätter en tekniker som chefsansvarig för hela projektet”, sade han.

Hans Wermelin, liksom övriga i panelen, Kurt Hultgren, Resenärsforum, Lars Öberg, huvudskyddsombud för Keolis bussförare och arkitekten Tor Edsjö föreslog i stället att bussterminalen förläggs utomhus på kajen framför KF-husen istället för de tilltänkta kontorshusen.

Tor Edsjö sammanfattade: ”Bussterminalen i Katarinaberget blir tre gånger större än den ute i fria luften, den ger längre gångavstånd, blir mycket dyrare, tar längre tid att bygga. Riskerna är stora i det slutna bergrummet, utrymningsmöjligheterna dåliga och luftkvalitén sämre”.

Med acklamation antog mötet ett upprop: ”Vi uppmanar kommunfullmäktige i Stockholm att rösta nej till förslaget till detaljplan för bussterminalen i Katarinaberget. Riskerna för liv, hälsa och miljö är oacceptabla! Projekteringen bör omedelbart inriktas på att finna alternativ placering av bussterminalen vid Slussen”.

Om en månad förväntas beslut i fullmäktige.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Risken för brand och explosioner i Katarinaberget oroar många kritiker

21Oroliga kritiker av den planerade bussterminalen…

11

… som är tänkt att sprängas in i Katarinaberget vid Slussen  …

31

… demonstrerade utanför Tekniska nämndhuset på torsdagen …

41… innan politikerna i stadsbyggnadsnämnden sammanträdde och sa ja till planen som också ska klubbas i kommunfullmäktige.

”Risken för brand och explosioner i det nya underjordiska bussgaraget som ska sprängas in i Katarinaberget har oroat många kritiker.

Oavsett lokalisering innebär en bussterminal en anläggning där många människor är i rörelse och där det inte helt går att undvika fara för att människor kan komma till skada under olyckliga omständigheter.

En oberoende extern granskning har genomförts av risk- och säkerhetsunderlaget. Bedömningen gjordes att underlaget är branschmässigt utfört och är tillräckligt som beslutsunderlag.”

Så står det bland annat i det digra underlaget till detaljplaneförslaget för bussterminalen som ska sprängas in i Katarinaberget vid Slussen och som godkändes av stadsbyggnadsnämnden på torsdagen. Senare ska det behandlas i kommunfullmäktige.

Ett antal av de oroliga demonstrerade med plakat utanför Tekniska nämndhuset före stadsbyggnadsnämndens sammanträde. De tycker inte att beslutsunderlaget är tillräckligt eftersom bland annat Briab (Brand & Riskingenjörerna AB) som gjort den oberoende granskningen i sitt utlåtande daterat den 13 december 2016 hade en del kritik. Några citat:

”Underlaget till riskbedömningen, dvs. riskanalysen är inte tillräckligt komplett för att kunna avgöra om bedömningarna är rimliga.”

”I underlaget bör det framgå om osäkerheterna i bedömningarna är så pass stora att det är möjligt att huvudalternativen har oacceptabelt hög risknivå.”

”Det kan ifrågasättas om riskanalysen fångat upp de allvarligaste scenarierna som kan inträffa.”

Detaljplaneförslaget och alla planhandlingar på nätet.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Stor, men kortvarig, fotoutställning på Centralen om Citybananbygget

81En jätteutställning med fotografier (plus bildspel och film) från åtta års bygge av Citybanan …

31a

… visas  t.o.m. söndag i stora hallen på Centralen.

101

Maria Bergman är en av utställningens curatorer. 

91Här bogseras genom Södertälje kanal  med minsta möjliga marginal en av de tre, hundra meter långa, stållådor, tillverkade i Tallinn, som nu är en del i sänktunneln under Söderström … 

51… och här, några år senare, pågår arbetet inne i sänktunneln …

61… och så här såg det länge ut vid Södra station …

71

… och här är de båda fotograferna Mikael Ullén och Hans Ekestang som tagit alla bilder. Bra jobbat!

Under åtta år har fotograferna Hans Ekestang och Mikael Ullén dokumenterat bygget av Citybanan, den sex kilometer långa pendeltågstunneln mellan Södra station och Tomteboda och den nya järnvägsbron mellan Älvsjö och Årsta.

I en stor och sevärd utställning på Centralen (i stora hallen) ställs nu cirka 130 av deras bilder ut, plus bildspel och film, en storsatsning av Trafikverket. Tyvärr pågår utställningen endast i en vecka, söndag den 22 januari är sista dagen.

-Ja tyvärr är det väldigt dyrt att hyra det här utställningsutrymmet, berättar Maria Bergman på Trafikverket som tillsammans med Pia Gillsäter curerat utställningen.

Men utställningen kommer också att visas i samband Stockholm Tunnel Run Citybanan den 25 mars, dit för övrigt i dagsläget runt 26 000 personer anmält sig. Det finns plats för fler. Den som vill springa springer och den som vill gå går. Maxantalet deltagare är 40 000.

Pendeltågen börjar köra på Citybanan om drygt ett halvår, den 9 juli, dagen efter invigningen som är öppen för allmänheten och sker vid Odenplan.

-Det är före tidsplan. Vi hade till december på oss om vi hade behövt. Och kostnaden, 16,8 miljarder kronor, har underskridit budgeten, berättar en nöjd Maria Bergman.

 

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kulturhistorikern Mats Wickman: ”Gör bussgaragen till saluhallar!”

111Riv inte bussgaragen i Hornsberg. Gör om dem till saluhallar istället, föreslår kulturhistorikern Mats Wickman.

411

Men först bör de återställas i ursprungligt skick så mycket som möjligt. Så här såg det första av de två bussgaragen ut 1933 med glasade gavelfasader och ljusinsläpp genom taklanterniner … Foto: Wikipedia

222… och så här såg det ut med några bussar från samma tid … Foto: Spårvägsmuseet

332

… och så här från luften. Notera alla kolonistugor på området som sedan fick ge vika för det andra bussgaraget … Foto: Stockholmskällan

511… och här är båda garagen färdigbyggda. Foto: Oscar Bladh, 1939. Wikipedia

De båda välvda bussgaragen vid Lindhagensgatan i Hornsberg på Kungsholmen är tänkta att så småningom rivas för nya bostadshus.

Nu föreslår kulturhistorikern och författaren Mats Wickman i ett debattinlägg på kultursidan i Svenska Dagbladet (23 nov) att de istället görs om till saluhallar efter mönster från Lettlands huvudstad Riga där två hangarer för zeppelinare uppförda av tyska ockupationstrupper under första världskriget förvandlades till Rigas centralmarknad.

De båda bussgaragen i Hornsberg ritades av arkitekten Eskil Sundahl och byggdes på 1930-talet med helglasade gavelfasader och taklanterniner genom vilket ljuset flödade in. De räknades på sin tid som funktionalismens portalverk i Sverige, skriver Mats Wickman.

Efterhand har bussgaragen till stor del försetts med korrugerad plåt, taklanterninerna täckts igen och vanprydande tillbyggnader tillkommit. Genom att återställa de förvanskade byggnaderna i ursprungligt skick skulle de vackra bussgaragen genom att förvandlas till saluhallar tjäna vår tids syften.

”Den sunt växande staden återanvänder sin historia. Den osunda staden river den”, avslutar Mats Wickman sin debattartikel. Det ligger något i det påståendet.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Stängning av Söderbergs trappor otänkbart” Men de stängs ändå!

21

Söderbergs trappor, från Stadsgården till Renstiernas Gata, …

31

… ”144 trappsteg närmare Katarinavägen” …

11

… stängs, trots tunga remissinstansers invändningar, när den nya bussterminalen byggs i Katarinaberget.

41

Däremot öppnas de nu igenstängda Lokattens trappor, rivna och nybyggda, …

51

… enligt detaljplanen för bussterminalen som nu ställs ut för granskning inför antagandet i kommunfullmäktige.

”Stängning av Söderbergs trappor är otänkbart”, säger Skönhetsrådet i sitt remissvar på detaljplaneförslaget för en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget.

”Det är av stor vikt att Söderbergs trappor även fortsättningsvis kan vara i bruk”, säger Stadsmuseet i sitt remissvar.

Också Länsstyrelsen anger att det är ”av angelägen betydelse att Söderbergs trappor fortsättningsvis kan vara i bruk. Det utgör en angelägen länk mellan Renstiernas gata och Stadsgården”.

Men Söderbergs trappor intill den stängda Stadsgårdshissen och i höjd med Fotografiska stängs enligt det detaljplaneförslag som nu är utställt för granskning och som kommer att antas i kommunfullmäktige.

I en kommentar skriver planförfattarna att ”en utredning kommer att tas fram för att se över möjligheterna av en ny koppling mellan Renstiernasgata och Stadsgården”

Kanske blir det då ett förslag i samma anda som borgarrådet Joakim Larsson (m) föreslog i en motion tidigare i år med en Katarinahissliknande anläggning, i närheten av Stadsgårdshissen, med gångbro och hiss ned på samma sida av Stadsgårdsleden som Fotografiska.

Söderbergs trappor stängs, men de stängda Lokattens trappor längre ner på Katarinavägen, närmare Slussen, öppnas eller snarare rivs och nybyggs och kopplas ihop med den nya bussterminalen.

PS. Söderbergs trappor har inte sitt namn efter författaren Hjalmar Söderberg om någon trodde det. Trapporna torde istället fått sitt namn efter strump- och tröjfabrikören Johan Söderberg som hade en liten klädesfabrik på höjden i närheten. Han anlade trapporna 1892 (först var de i trä) för att arbetarna lättare skulle kunna ta sig till och från jobbet, enligt vad den mångkunnige författaren och Stockholmsskildraren Per Anders Fogelström berättar i boken Stockholms gatunamn.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Terminaler både rivs och invigs samtidigt i Värtahamnen

11

Samtidigt som den gamla terminalen i Värtahamnen höll på att rivas …

21

… invigdes den hangarfarrtygsliknande nya terminalen och hela Värtahamnen på tisdagen …

31… med skumpa (alkoholfri)  …

41

… och tal på tal, här av hamndirektören Johan Castwall, inför mängder med inbjudna …

61

… bland dem konstnären Matthias van Arkel (en av de fyra konstnärer som smyckat terminalen) …

51

… här med verket kallat Cut Open Strip Painting, 129 sammansatta plattor av valsat platinasilikongummi som Matthias van Arkel färgat in och sammanfogat.

Nya Värtahamnen på en väldig pir ute i vattnet invigdes med tal och alkoholfri skumpa och mängder av inbjudna på tisdagen.

Samtidigt tuggade de väldiga rivningsaxarna sönder den gamla terminalbyggnaden bit för bit för att ge plats för nya bostadsbyggen på land.

Mycket arbete återstår än, både riva, fylla ut och bygga. Åsynen av projektet ger vissa associationer till jätteprojektet på andra sidan stan, Slussen.

Den nya terminalen med sin något hangarfartygsliknande arkitektur är redan i bruk sedan flera månader med konstutsmyckning och allt.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Tusentals stockholmare passade på att beskåda Odenplans nya station

11

Tusentals stockholmare …

21

…köade tålmodigt …

31

… för att få komma ned …

61

… trettio meter under jorden …

51

… och beskåda den …

71… snart färdigbyggda pendeltågsstationen …

41

… och ta bilder …

81

… och fika och ha trevligt.

Hela Odenplan var packad med folk på söndagen. Alla ville titta in på den nya pendeltågsstationen under tunnelbanestationen. Trafikverket hade öppet hus och bjöd på visning och fika med kanelbullar..

I en labyrintliknande avgränsning med färgglada plastband på Odenplan köade tusentals stockholmare disciplinerat. Kön rörde sig hela tiden framåt men var så lång att det ändå tog nästan en halvtimme att komma fram till ingången för att ta sig ned trettio meter under jord och beskåda den nya pendeltågsstationen som öppnar för trafik i juli nästa år.

En nyhet för Stockholm är att det inte ska gå att ramla ned på spåren eftersom en glasvägg skiljer perrongen från spåren. Först när de inkommande tåget stannat på stationen öppnas dörrar i glasväggen samtidigt som tågets vagnsdörrar glider isär.

Station Odenplan får en ny ingång från Vanadisvägen i höjd med Matteus kyrka. När stationen tas i bruk nästa år läggs samtidigt Karlbergs station ned. Epokskifte.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Förbifarten och konsten

11Efter tio års planerande …

31

… har arbetet …

21

… på Förbifart Stockholm kommit i gång på allvar. Bilderna är tagna i närheten av Kungens Kurva.

41Nu är det också klart vilka konstnärer som fått uppdraget att smycka ut fem av de underjordiska trafikplatserna. Här är Bigert & Bergströms ”Serpentinvind” som ska smycka ut Kungens Kurvas södergående trafikplats.

51

Ebba Bohlins ”Kuliss” (Lovös norrgående trafikplats) …

71

… och hennes ”Utopi” (Vinstas norrgående trafikplats).

61

Backa Carin Ivarsdotters ”Det tuktade landskapet” (Lovös södergående trafikplats) …

81

… och hennes ”Folkhemmet” (Vinstas södergående trafikplats).

För tio år sedan (2006) började planeringen av den omdiskuterade Förbifart Stockholm, en 21 kilometer lång trafikled från Kungens Kurva till Häggvik, varav 16,5 kilometer i tunnel. Om tio år (2026) planeras den vara klar. Nu (2016) har arbetena kommit i gång på allvar med utsprängningar av arbetstunnlar och andra arbeten längs hela sträckan.

Nyligen blev det också klart vilka konstnärer som vann tävlingen om att smycka ut fem de underjordiska trafikplatserna i Förbifarten. De är Backa Carin Ivarsdotter (två trafikplatser), Ebba Bohlin (två trafikplatser) och konstnärsduon Bigert & Bergström (en trafikplats).

 

 

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Konstväxling på Gärdet

11Konstväxling på Gärdets tunnelbanestation.

21

Robban på väg ned på spåren …

31

… för att riva bort så mycket som möjligt av de gamla konstaffischerna …

41

… innan de nya (konstnären Andreas Ribbungs) …

51

… klistras över de gamla (Linnéa Teljas Muranens).

71

Arbetet sker mellan tågstoppen vid stationerna (Jonte till vänster) …

61

… och när allt är klart kollar Stellan att det blivit riktigt gjort …

81

… och så bär det iväg från Gärdet till Fridhemsplan för att byta konstaffischerna där. Jonte på väg in i vagnen med sina stegar.

Konstnären Linnéa Teljas Puranens fantasifulla målningar med husvagnar, apor, fåglar, punkterade cyklar och annat på affischtavlorna på Gärdets tunnelbanestation klistrades på söndagskvällen över med konstnären Andreas Ribbungs ”Live painting” som visar olika stadier i en målnings tillkomst.

Mest spektakulär är kanske clownen och hur denne förändras allteftersom målningen pågår. Andreas Ribbungs verk ska sitta uppe i ungefär ett år och och ingår i SL:s ”Konstväxlingar” som finns på sju tunnelbanestationer.

Stellan, Jonte, Tim, Robban och Praveen ingick i teamet som klistrade upp konstverken. De hoppade ned på spåren mellan tågen och rev bort de gamla affischerna och klistrade upp de nya. Varje tavla består av sex förklistrade delar som passas i hop till en med nåt som ser ut som en sopkvast. Jag imponerades av affischklistrarnas snabbhet och precisionen med vilken de passade ihop de olika bitarna. Snyggt jobbat!

När de var klara på Gärdet skulle de vidare till Fridhemsplan och byta konstaffischer där mellan klockan 01 och 05. Och natten mellanmåndag och tisdag  byter de konstaffischerna på Slussens och Zinkendamms tunnelbanestationer. SL ska ha en eloge för sin konstsatsning.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1