Liljeholmsbadets öde avgörs på tisdag – Öppet brev till politikerna

2a

Liljeholmsbadets öde avgörs på tisdag.

5a

Inför beslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden har Liljeholmsbadets vänner …

4a

… skrivit ett öppet brev till politikerna …

3a

… där man presenterar en egen utredning som visar att det blir betydligt billigare att rusta upp badet än vad fastighetskontorets tjänstemän kommit fram till i sitt tjänsteutlåtande.

Liljeholmsbadets ödesdag infaller om en vecka. Tisdagen den 16 maj beslutar politikerna om fastighetskontorets rekommendation att ”avyttra Liljeholmsbadet” eftersom ” kostnaden för att renovera badet bedöms uppgå till minst 100 mnkr” ska följas eller inte.  Ärendet kommer upp i både fastighetsnämnden och idrottsnämnden.

Nu har Föreningen Liljeholmsbadets vänner skrivit ett öppet brev till alla berörda politiker där man vädjar om en noggrannare utredning av kostnaderna för en upprustning av badet. Föreningens egen utredning som gjorts av Pampas Marinaentreprenad  kommer fram till att 45-50 miljoner (alltså inte minst 100 miljoner) är tillräckligt och då får man ett bad som är i stor sett underhållsfritt i minst 50 år.

Föreningen pekar också på att att badet har stort kulturhistoriskt värde och är grönklassat av Stadsmuseet, d.v.s. den nästa högsta klassningen. Man ser också en potential att locka nya badgäster genom t. ex.  ett modernt spa-tänkande med yoga, massage och andra populära inslag och en enkel caféverksamhet samt en medveten satsning på rehab för äldre och rörelsehindrade. Föreningen vill också ha badet öppet sommartid och inom ett inhägnat område möjliggöra bad i Mälaren. Sammanlagt runt 3 500 personer har skrivit på listan för att bevara Liljeholmsbadet.

Här är hela det öppna brevet från Föreningen Liljeholmsbadets vänner till politikerna, dagtecknat det 9 maj 2017:

Öppet brev till politikerna i Stockholms fastighets- och idrottsnämnd

Fastighetskontoret har i sin utredning dömt ut Liljeholmsbadet som badhus och föreslagit att badet avyttras till annan ospecificerad verksamhet.
Föreningen Liljeholmsbadets vänner har tidigare pekat på att utredningen är ofullständig och därför utgör ett alltför dåligt beslutsunderlag. Men egentligen är det inte ett fortsatt utredande som vi förordar. Vi ser inga hinder för att omedelbart påbörja ett anbudsförfarande för en renovering enligt vårt förslag nedan:

Vi anser att Fastighetskontoret i sin utredning har missat några väsentliga punkter och därför gjort en felbedömning:

* Man dömer ut badets småskaliga koncept med 16-metersbassäng och förordar en 25-metersbassäng med separat undervisningsbassäng. Och med dessa förutsättningar handlar det om att bygga ett helt nytt badhus. En större bassäng får helt enkelt inte plats i den nuvarande byggnaden.. Vi anser att konceptet med en mindre, lugn bassäng utan simklubbstävlingar och med extra varmt vatten är ett viktigt komplement till de större simhallarna. De många äldre personer och rörelsehindrade som nyttjat badet vittnar om hur välgörande badet varit för deras hälsa och hur viktigt det varit för deras rehabilitering.

* Man förutsätter att en renovering av badet skulle innebära nybyggnadskrav, vilket skulle innebära mycket kostsamma ombyggnader, men vårt förslag innebär renovering och bör därför tillåtas drivas i nuvarande utförande och utrustning.

Ny kassun med den befintlig överbyggnad

Vårt förslag innebär att man får ett helrenoverat badhus och dessutom en kassun som blir i stort sett underhållsfri i minst 50 år.
Förslaget bygger på en kostnadsberäkning, gjord av Pampas Marinentreprenad som har stor erfarenhet av betongkassuner och andra gjutprojekt. Inom Pampas marinentreprenads företagssfär finns även Aquavilla som har stor erfarenhet av att tillverka flytande betongkassuner för flytande hus.

I korthet innebär förslaget att man gjuter en helt ny betongkassun som kan ersätta det befintliga betongskrovet och bassängkonstruktionen – ett arbete som kräver kunskap och erfarenhet av marina konstruktioner för att kunna balansera bassängkassunens flytkropp i förhållande till både sin egen och överbyggnadens vikt.

Därefter lyfter man över den gamla överbyggnaden, helt eller delvis på den nya kassunen. Det ger ett tillfälle att göra önskvärda ändringar såsom förbättra isoleringen eller ändra fönstersättning till den ursprungliga och återställa badet utseendemässigt till den arkitektoniska pärla det en gång varit.

Pampas utgår ifrån den gamla konstruktionen av betongkassunen och gör de ändringar som krävs för att uppfylla de önskemål och krav som ställs på en nytillverkad betongkassun. De tillverkar kassunen anpassad för den utrustning och de utrymmen som skall finnas i badhuset.

Kostnadsberäkning

Pampas har tagit fram en grov budgetkalkyl baserat på deras tidigare liknande projekt. Att göra en noggrann kalkyl i detta skede är tidskrävande och kan dessutom riskera att diskvalificera Pampas Marinentreprenad vid en eventuell framtida upphandling av projektet och detta är något de inte vill riskera.

Vikten på en ny betongkassun med mått som det gamla badhuset uppskattas till cirka. 500 ton, exklusive utrustning. Kostnaden för en sådan kassun uppskattas till 20–25 miljoner kronor, fördelat enligt följande:.

Projektering: 1–3 miljoner, Betong + armering och övrigt material: 7–10 miljoner, Formsättning, gjutning och finish: 6–8 miljoner, Övriga kostnader: 2–4 miljoner

Kostnaden för renoveringen av överbyggnaden beror på många faktorer och på ambitionsnivå. Föreningen har självklart inte kunnat beräkna kostnaderna i detalj för renoveringen av den. Men med hjälp av Pampas marinentreprenad och föreningens arkitektgrupp, har vi uppskattat att det skulle rymmas i en budget på 25 miljoner kronor, vilket vi anser är väl tilltaget.

Totalt innebär detta att en totalkostnad för komplett nyckelfärdigt badhus med kassun hamnar på cirka 45–50 miljoner kronor.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Liljeholmsbadet är i Stadsmuseets klassificering av Stockholms byggnader grönklassat. Det innebär att det bedöms som ”särskilt värdefullt från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Klassningen innebär att ingrepp som görs i byggnaden inte får vara ovarsamma ur kulturhistorisk synvinkel, negativa för stadsbilden eller förvanska kulturhistoriska värden.

I vårt förslag kommer synliga delar inte att skilja sig från badets nuvarande utseende eftersom en ny kassun kommer att ligga under vatten. I ett kulturhistoriskt perspektiv bör en sådan ombyggnad betraktas som varsam då den inte förvanskar badets kulturhistoriska värde eller är negativ för stadsbilden. Bassängen och de dolda delarna av skrovet anser föreningen inte vara en kulturhistorisk fråga. Badverksamheten i det flytande badhuset är det kulturhistoriska värdet och det kan fortgå, om än i en ny bassäng. Interiört och exteriört bibehålls befintligt eller kanske till och med ursprungligt utseende. Den nygjutna kassunen ligger osynlig under vattenytan. Den behöver inte göras högre och förändrar inte heller stadsbilden. Badet får samma yttermått som idag och kommer att i stadsmiljön se ut som före ombyggnaden.

Öka intäkterna

I samband med renoveringen bör man också se över hur intäkterna kan ökas. Badet är beläget där det mycket populära promenadstråket runt Årstaviken tar sin början. Längs stråket finns redan ett flertal olika frilufts- och idrottsaktiviteter. Med en uppgradering (café och spa) och en tydligare marknadsföring bör badet kunna nå en större målgrupp.

Vi ser goda möjligheter att öka besökarantalet avsevärt – och därmed intäkterna – med en rad åtgärder. Här är några exempel:

* Badet bör vara öppet även på sommaren och det bör finnas möjlighet att bada i Mälaren inom ett inhägnat område. Det nyrenoverade, vackra badhuset kommer att bli en fin turistattraktion som Stockholm skulle känna stolthet för.

* En enkel caféverksamhet skulle öka trivseln och även ge inkomster.

* Med ett modernt spa-tänkande, med yoga, massage och andra populära inslag kan man locka helt nya grupper.

* En medveten satsning på rehab för äldre och rörelsehindrade skulle öka besökarantalet och ge stora samhällsvinster (Till skillnad från Fastighetskontoret anser brukarna inom handikappföreningarna att Liljeholmsbadet har extremt bra tillgänglighet även med nuvarande standard.)

Vi tror inte att en renovering behöver belasta den kommunala budgeten fullt ut. Vi ser goda möjligheter att söka pengar för renovering genom länsstyrelsens bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Möjligheten att få medel genom EU och fonder som är inriktade på bevarande av kulturhistoriska byggnader.

Liljeholmsbadets vänner kräver:

Med stöd av våra medlemmar och i kraft av den tidigare inlämnade namninsamlingen med mer än 3500 namn kräver vi att ärendet bordläggs på fastighets- och idrottsnämndernas maj-sammanträden och:

* att anbud tas in från lämpliga aktörer på marknaden, enligt vår modell för renovering av badet

* att möjligheter till bidrag för att finansiera badets renoveringskostnader utreds.

Stockholm den 9 maj 2017
För Föreningen Liljeholmsbadets Vänner

Stefan Lundström, ordförande
Ola Forsby, arkitekt SAR/MSA
Per Glembrandt, arkitekt SAR/MSA”

Läs även fastighetskontorets tjänsteutlåtande om Liljeholmsbadet här

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Birkagårdens folkhögskola hundraårsjubilerade i ABF-huset

21

Yero Dahl-Aw framförde en egen nykomponerad smäktande rocklåt …

31

… när Birkagårdens folkhögskola firade sitt 100-årsjubileum på ABF-huset på torsdagseftermiddagen …

41a… och Lotta Hede och Caj Tesch tog hem segern i frågesporten för seniorer …

61

… och musiklärarna Anna Stadling och Mats Gaffa Karlsson uppträdde …

11

… liksom eleverna Linnea Hjertén och Johan Bergström …

71

… Josip Lukin från ABF i Bosnien tackade för det goda samarbetet med Birkagårdens folkhögskola.

I min vilsna ungdom under perioder då ensamheten kändes förstenande läste jag i min ofrivilliga isolering existentiella dikter av Dan Andersson och Ragnar Jändel på nätterna. De båda diktarna hade träffats på Brunnsviks folkhögskola på 1910-talet och där funnit kunskap och gemenskap.

Jag ville i de båda diktarnas efterföljd börja på folkhögskola men visste inte hur man skulle göra för att komma in. Sedan blev det kvällsgymnasium i stället. Det var helt okej men fortfarande kan jag sakna att inte ha gå på folkhögskola och fått uppleva den unika gemenskapen som jag inbillar mig finns där.

Dessa tankar kom för mig när jag besökte Birkagårdens folkhögskolas 100-årsmanifestation i ABF-huset på torsdagen.

Lärarna som pratade från scenen verkade så där engagerade som man vill att lärare ska vara och eleverna som framträdde, både de från den klassiska musiklinjen och de från rockmusiklinjen, föreföll nästintill besjälade i sina framföranden.

Seniorerna som deltog i en frågesport prisade kurserna de deltagit i och Josip Lukin från ABF i staden Busovaca i Bosnien, som Birkagårdens Folkhögskola har ett samarbetsprojekt med sedan fyra år tillbaka, hyllade samarbetet över gränserna.

Efter jubileumsföreställningens slut styrktes jag i min uppfattning om folkhögskolans speciella väsen.

Jag säger grattis Birkagårdens folkhögskola till de 100 åren och grattis ni som får gå där.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Nu komposteras blomstergärden

21

Natten till tisdagen …

11

… plockades alla blommor bort …

31

… från Sergeltrappan …

41

… som Stockholmarna lagt ned …

51

… som hyllning till offren för terrorattacken på Drottninggatan.

101

Alla blommor ska komposteras.

71

Gosedjur, hälsningar och andra föremål togs om hand …

111

… och lastades på ett flak …

91

… för transport till Stadsmuseet.

81

Och efter några timmar …

121

… började Sergeltrappan se ut som vanligt igen. Men jag tror inte jag glömmer så lätt hur den såg ut dessa tio dagar i april 2017.

Bukett för bukett, blomma för blomma, som Stockholmarna lagt ned som hyllning till offren för terrorattacken på Drottninggatan, plockades bort från Sergeltrappan och utanför Åhléns natten till tisdagen.

Det tog flera timmar för drygt tjugo personer att plocka bort alla blommor. De kommer att komposteras.

Hälsningar, gosedjur och andra attribut lastades på en särskild bil för vidare befordran till Stadsmuseet.

Aldrig har jag sett så många blommor samtidigt och aldrig upplevt ett så starkt uttryck för en kollektiv sorg och ändå är det svårt att ta in den fruktansvärda tragedin som ägde rum för tio dagar sedan.

Det känns fortfarande overkligt.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Sista blommorna på Sergeltrappan

61

Under annandag påsk, tio dagar efter terrorattacken på Drottninggatan, …

71

… fortsatte många människor …

81

… att visa sitt deltagande …

21

… genom att lägga ned blommor …

31

… i det enorma blomsterhavet …

101

… på Sergeltrappan …

51

… och visa sin medkänsla …

41

… med offren för det besinningslösa dådet.

Blomsterhyllningarna till offren för terrorattacken på Drottninggatan för tio dagar sedan fortsatte oavbrutet under påskannandagen.

Många människor visade sitt deltagande genom att lägga ned en blomma i blomsterhaven på Drottninggatan och i stora Sergeltrappan.

Men i natt tas blommorna bort. Stadsmuseet kommer att samla in en del föremål som handskrivna budskap och barnteckningar till exempel.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Sergels torg klockan 14.53

11

En tyst minut  …

41

… på Sergels torg …

31

… för terroroffren klockan 14.53.

Aldrig tidigare har så många människor samlats på Sergels torg för en manifestation.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Det nedläggningshotade Storkyrkobadet har startat familjebad på lördagar

11

Många vill rädda det nedläggningshotade Storkyrkobadet i Gamla stan …

21

… som nu startat ett uppskattat familjebad på lördagar …

31

… som ett led i räddningsaktionen för stadens sista skolbad.

Storkyrkobadet vid Tyska Brunnsplan i Gamla stan har startat familjebad på lördagar. Åtminstone fram t.o.m. 22 april. Kanske blir det en fortsättning.

För 120 kronor får en familj med två vuxna och två barn bada mellan klockan 11 och 13.30 på lördagar under 1700-talsvalven i Stockholms enda kvarvarande skolbad.

Det klassiska Storkýrkobadet lever fortfarande under nedläggningshot. Badet fick ett halvårs frist när stadsdelsnämnden gick med på att betala hyran för första halvåret i år sedan utbildningsnämnden sagt nej till att fortsätta sitt tidigare ekonomiska åtagande.

I badet verkar också en ny simskola för ensamkommande ungdomar i Mäster Olofsgårdens regi förutom den ordinarie simskoleverksamheten. Också Storkyrkoskolan och Estniska skolan utnyttjar badet flitigt på gymnastiklektionerna.

Anders Hansson, ordförande i Gamla stans hemgård Mäster Olofsgårdens styrelse berättar att man samlar ihop pengar till en oberoende undersökning av upprustningsbehovet. Senare ska kommunstyrelsen uppvaktas med en plan för hur badet ska kunna räddas.

Hoppas det lyckas!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Tusen deltog i Barnvagnsmarschen för säkrare graviditeter i världen

31

Barnvagnsmarschen på lördagen i Stockholm …

21

… för större satsning på bättre mödrahälsovård i världen …

41

… samlade runt tusen deltagare …

71

… och många var små …

15

… och ännu fler ännu ännu mindre …

51

… och marschen gick över Strömbron …

61

… till Mynttorget ..

81

… där folkhälsominister Gabriel Wikström fick ta emot Barvagnsmarschens huvudkrav av RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros, krav som han sade att regeringen helhjärtat stöder.

Raoul Wallenbergs torg var packat med unga föräldrar med sina ättlingar i barnvagnar prydda med av arrangörerna utdelade röda, vitmönstrade regnskydd som dock inte behövdes denna vårsoliga lördagseftermiddag för att skydda de små för oväder.

RFSU arrangerade sin årliga barnvagnsmarsch för att sätta press på den svenska regeringen att ta en ledarroll i kampen mot mödradödligheten i världen.

Varje dag dör i genomsnitt 830 kvinnor i världen i samband med sin graviditet. I Sierra Leone exempelvis är siffrorna nästan ofattbara. Där dör 1 kvinna av 17 till följd av sin graviditet, i Sverige 1 kvinna på 12 500.

Runt tusen personer deltog i marschen som avslutades på Mynttorget där RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros överlämnade tre krav till folkhälsominister Gabriel Wikström:

1. att regeringen ökar det finansiella stödet till sexuell och reproduktiv hälsa generellt med ökat fokus på abort,
2. visar internationellt ledarskap genom att stå upp för kvinnors rättigheter i internationella förhandlingar,
3. säkerställer ett enat politiskt stöd på internationell nivå och samordnar biståndsgivare för ökad finansiering till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

– Den svenska regeringen ställer upp på alla tre kraven och ser fram mot kommande marscher med ännu skarpare krav, sade Gabriel Wikström.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Mäktig kvinnomanifestation i Pussyhats (rosa luvor) på Centralen

11

En mäktig kvinnomanifestation …

21

… ägde rum på Centralen …

31

… på internationella kvinnodagen …

41

… när minst tusen personer, mest kvinnor, många iklädda s.k. Pussyhats …

61

… samlades i en s.k. flash mob … 

51

… för att sjunga sången Quiet (I can´t keep quiet/Must be someone who understands …). Mäktigt!

En s.k. flash mob, blixtdemonstration, ägde rum på Centralen, på internationella kvinnodagen.

Centralhallen var plötsligt smockfull med folk, mest kvinnor, många iklädda en Pussyhat, den rosa luvan med kattöron, som blivit en internationell symbol i kvinnokampen (efter avslöjandet om Donald Trumps beryktade uttalande).

Prick klockan 17 började alla, säkert minst tusen personer, sjunga under ledning av gruppen Church of Stonewall låten Quiet (I can´t keep quiet/Must be someone who understands …)

Det svängde ordentligt i tio minuter. En mäktig kvinnomanifestation.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

79 224 namnunderskrifter över- lämnades till Morgan Johansson

21

En delegation från Sveriges kristna råd med 79 224 namnunderskrifter för en humanare flyktingpolitik …

11

… blir fotograferade utanför ingången till Rosenbad strax innan de ska gå in och lämna över buntarna till migrationsminister Morgan Johansson.

Det uppmärksammade juluppropet som landets kristna kyrkor tog initiativ till med krav på en humanare migrationspolitik skrevs under av 79 224 personer.

Juluppropet som startade före jul är en reaktion mot den nya mer restriktiva asyllagstiftningen som riksdagen röstade igenom förra sommaren.

De tjocka buntarna med namnlistorna överlämnades av en delegation från Sveriges kristna råd till migrationsminister Morgan Johansson i Rosenbad på tisdagseftermiddagen.

Namninsamlingens tre krav till regeringen är: ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening, samt ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Norrmalmstorg fylldes med demonstranter mot Donald Trump

41

Initiativtagaren till svenska Women´s March Lotta Kuylenstierna iklädd rosa mössa  med kattöron, en pussyhat, en symbol i protest mot Donald Trump som sprider sig. Här inleder hon manifestationen mot Trump och hans människosyn på Norrmalmstorg på lördagen …

61… inför flera tusen personer som samlats …

71

… för att lyssna på alla tal av bland andra den liberala politikern Birgitta Ohlsson som här medverkar i en selfie.

101Efter manifestationen på Norrmalmstorg gick deltagarna i ett långt tåg Strandvägen fram till amerikanska ambassaden …

21

 … med sina budskap.

51

Här rider Putin på sin häst (Trump).

91”Dump Trump”.

11

”Feminist Future”.

Många i världen chockades över att USA till president valde en man som bland annat skrutit med att han utan protester tilläts  tafsa vilken kvinna han ville mellan benen (grab her by the the pussy) eftersom han är en sån ”star” och som strött rasistiska, kvinnofientliga och homofoba tirader omkring sig så snart han har öppnat munnen.

I går tillträdde Donald Trump som president i USA  och i dag demonstrerades på runt sexhundra platser världen över (Womens´s Marches) mot Trump, så också i Stockholm. Flera tusen personer samlades på Norrmalmstorg och lyssnade på tal för att sedan marschera mot Amerikanska ambassaden och protestera mot den nya presidentens unkna människosyn såsom han gett  uttryck för den vid otaliga  tillfällen.

 

 

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0