Tobaksmonopolet då, nu och sen

1a

Cigarrettillverkningen i Tobaksmonopolet på Söder upphörde för femtio år sedan. Foto: Stockholmskällan 1942

Annons:

När jag ung och nygift flyttade in i en omodern enrummare med fotogeneldad warmwindkamin i rummet och varmvattenberedare i köket på Maria Skolgata 40 högst upp i huset för exakt femtio år sedan tillverkades fortfarande cigarretter i fabriken på andra sidan gatan. Redan året därpå (1965) flyttade cigarrettillverkningen till Malmö och all tobakstillverkning upphörde därmed i Tobaksmonopolets gamla fabriksbyggnader. Nu har omvandlingen av kvarteret intensifierats.

41

NCC:s snart färdiga hus med 91 bostadsrätter i hörnet Rosenlundsgatan/Maria Skolgata där Tobaksmonopolets lilla bergspark låg för inte så längesedan.

Den lilla kuperade parken i hörnet av Rosenlundsgatan och Maria Skolgata är ett minne blott. Det nya huset med 91 bostadsrätter som byggs på platsen ser ut att snart vara färdigt för inflyttning. I andra ändan av kvarteret mot Ringvägen planeras ett höghus i stället för det gamla huvudkontoret.

21

Portalbyggnaden till tobaksfabriken på Maria Bangata ska rivas och ersättas av en nybyggnad …

31a

… och i utrymmet mellan fabriksbyggnaden (i fonden) och magasinet (gaveln till höger) på samma gata ska ett nytt …

3a

… bostadshus i den här stilen med 10-15 lägenheter byggas (med publik bottenvåning).

Och nyligen beslutades att den gamla portalbyggnaden till f.d. Tobaksmonopolets fabriksbyggnad på Maria Bangata ska rivas och ersättas av en annan byggnad, liksom att en nytt litet bostadshus med 10-15 lägenheter ska byggas mellan fabriksbyggnaden och magasinsbyggnaden på samma gata. Fabriksbyggnadens gård ska glasas in och gården i kvarteret höjas.

2a

Modellbild av förändringarna. Maria Bangata längst ned i bild, Rosenlundsgatan till höger.

Tiderna förändras. Själv är jag för ung (!) för att minnas de utbredda tobaksodlingarna på Söder. Men de lär ha funnits kvar ända långt in på 1930-talet. Och det var väl därför och för att de viktigare privata tobaksfabrikerna redan låg på Söder som det ansågs lämpligt att bygga en en enda stor tobaksfabrik i stadsdelen när tillverkningen monopoliserades av den svenska staten för nästan exakt hundra år sedan (1915). Det var då det.

Slussenvännernas femhundra julkort gick åt på en kvart

21Föreningen Bevara Slussens femhundra julkort gick åt på en kvart …

Föreningen Bevara Slussen delade ut julkort till stockholmarna på torsdagseftermiddagen. Hela upplagan på 500 kort gick åt på en kvart.

In i det sista kämpar föreningen mot stadens officiella Slussenplan och förordar i stället en ny modern Slussen som bygger på den nuvarande klöverbladsprincipen (Slussen plan B).

11… samtidigt som Mats Ekenger kritiserade stadens officiella förslag …

Mats Ekenger kritiserade samtidigt stadens förslag i sitt tal: ”Genom Nya Slussens profilering på kontor och gallerior omvandlas Slussen från en mötesplats till en handelsplats, men Stockholm behöver inga fler shoppinggallerior. Tillgängligheten och framkomligheten kommer att försämras. Det blir höga trappor och skuggiga norrsidor. Människor kommer att färdas och mötas i rulltrappor och i hissar i inglasade genomströmningspassager, inte på torg och öppna platser”, sade han bland annat.

31

… för Slussens nybyggnad.

Demonstration mot Förbifarten utanför landstingshuset

11

Samtidigt som de folkvalda politikerna i landstinget diskuterade nästa års budget …

Klimatengagerade människor har i ett par dagar försökt få politikerna i kommunen, landstinget och på regeringssnivån att avstå från att satsa på att bygga den 21 kilometer långa Förbifart Stockholm, tvärförbindelsen mellan Kungens kurva och Häggvik.

21

… samlades uppåt tvåhundra personer …

Under landstingets budgetfullmäktige på tisdagskvällen demonstrerade uppåt tvåhundra människor utanför landstingshuset på Kungsholmen med kravet att satsa på kollektivtrafik i stället för privatbilism. Med föga framgång som det verkar.

31

… för att demonstrera mot den den planerade Förbifart Stockholm.

Karin Wahlgren från Klimataktion var en av talarna. “I går träffade finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl infrastrukturministern Anna Johansson. Då sa han att alliansmajoriteten i landstinget inte tänker förhandla med Stockholms stad om trängselskattens inkomster. Han vill alltså inte ta emot en gratis inkomst på en miljard kronor per år under sju år för att förbättra kollektivtrafiken.”

41

En av många talare var Karin Wahlgren från organisationen Klimataktion.

Vidare sade hon: ” Om inte vi som bor i Sveriges största storstadsregion klarar att ställa om till mera kollektivtrafik och mindre biltrafik hur ska vi då begära att folk i glesbygd eller i länder med sämre förutsättningar ska göra det?” Frågan förblev obesvarad.

51

Ett femtontal MUF:are ordnande samtidigt en motdemonstration för Förbifarten på andra sidan landstingshuset.

Samtidigt demonstrerade ett femtontal MUF:are till stöd för Förbifarten på andra sidan landstingshuset.

Jan Valeskog (s): ”Man kan inte bygga en fotbollsplan på höjden”

11

Den planerade fotbollsplanen …

61a

… i Fredhällsparken …

21

… hotar ett antal ekar …

31

… som i dag står på platsen.

Fotbollsplanen för elvamannalag som planeras i Fredhällsparken som kompensation för den som ska ge plats åt nya bostäder på Stadshagens IP diskuterades livligt när kommunfullmäktige klubbade igenom inriktningsbeslutet att bygga 800 bostäder i Stadshagen på måndagseftermiddagen.

Centerpartiet var ensamma om att säga nej till att anlägga en fotbollsplan i Fredhällsparken och ville i stället placera den på den plats där rivna Krillans krog låg, ett område som var tänkt att bebyggas med bostäder men som länsstyrelsen sagt nej till eftersom den ligger under inflygningszonen till Bromma.

411

Centerpartiet med Per Ankersjö i spetsen var det enda parti som var emot en fotbollsplan i parken.

Per Ankersjö (c) ville hellre bygga högt och spara stadens parker från bebyggelse. ”Fredhällsparken är en riktig stadspark, en viktig park. Det är ett misslyckande att vi måste bygga där”, sade han.

51

Jan Valeskog (s) skämtade med Per Ankersjö och denne skämtade tillbaks.

”Man kan inte bygga en fotbollsplan på höjden”, replikerade Jan Valeskog (s) och menade vidare att allt ska göras för att så få träd som möjligt ska fällas (det finns ett antal ekar som står på den planerade fotbollsplanens plats). Jan Valeskog sade också att en fotbollsplan skapar folkliv med picknickar och annat. ”Picknick i straffområdet då alltså”, replikerade Per Ankersjö.

Kulturförvaltningen säger nej till bostäderna på Telefonplan

11

Designens hus på Telefonplan ska rivas … 

21

… och planeras ersättas av dessa bostadshus … Illustration White/Arkitekter

31

… men kulturförvaltningen är mycket kritisk. Återstår att se vad politikerna tycker. Illustration White/Arkitekter

Designens (svarta) hus från 1970, från början LM Ericssons personalbyggnad med matsalar, motionsrum, läkarmottagning mm, vid Telefonplan, framför den gamla telefonfabriken, ska enligt planerna rivas och ersättas av tre kvarter med bostadshus innehållande runt 150 lägenheter, något kulturförvaltningen starkt motsätter sig. I tjänsteskrivelsen som politikerna i kulturnämnden ska ta ställning till vid dagens (tisdag) sammanträde heter det bland annat:

”En så omfattande bebyggelse på förplatsen framför telefonfabriken skulle medföra kulturhistoriska och industrihistoriska förluster. Föreslagen bebyggelse är med slutna kvarter och utformning helt väsensfrämmande i sin kontext.

Kulturförvaltningen anser det synnerligen olämpligt att bebygga platsen och skära av banden mellan arbetsplats och bostäder samt att skymma anläggningens mest uttrycksfulla och geniala gestaltning.

Platsen framför telefonfabrikens huvudfasad bör upprättas som fabrikens förplats och utvecklas som en mötesplats i området, en central plats för de nya verksamheterna i fabriken och de ursprungliga bostäderna och den nyligen uppförda bebyggelsen i närområdena. Designens hus är olyckligt placerad men uppförd för telefonfabrikens syften och har dock som sådan berättigande på platsen.

Kulturförvaltningen avstyrker således planförslaget som innebär ett allvarligt intrång i en kulturmiljö av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Förslaget innebär en påtaglig förändring av riksintresset med negativa konsekvenser för det kulturhistoriska värdet.”

Återstår att se vad politikerna i kulturnämnden och slutligen stadsbyggnadsnämnden och kanske också kommunfullmäktige bestämmer.

Ericsson har tagit ned skylten – byggs om till 350 bostäder

111

LM Ericssons gamla huvudkontor från 1960-talet ska byggas om till 350 bostäder …

21

… medan den blå laboratoriebyggnaden ska rivas och ersättas av nya hus.

31

Också den stora tegelbyggnaden längs Tellusborgsvägen där Engelska skolan ligger i dag kan komma att rivas och ersättas av en annan byggnad ”med delad användning” skola och bostäder, berättar Curt Ahnström, vd för Scanprop Development som äger hela kvarteret. Den nya planen som är ute på samråd ger möjlighet till det. ”Men i dag är ännu inte något bestämt om hur det blir med tegelbyggnaden. Vi har ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet i fem år, men om inte staden förlänger det, kan vi kanske hitta lokaler för skolverksamheten i andra lokaler på området”, berättar han vidare.

Ericsson har tagit ned den karakteristiska skylten från fasaden på sitt gamla huvudkontor i Midsommarkransen, det väldiga tegelkomplexet längs E 4-an. Det ska nu byggas om till 350 bostäder. I hela Ericssonkvarteret (Timotejen 19 & 28) tillkommer dessutom ytterligare 700 bostäder.

Husen i Lilla Tellus (som Ericssonkvarteret inofficiellt döpts till) blir två till tjugofyra våningar höga enligt det planförslag som fastighetsägaren det stockholmsbaserade fastighetsföretaget Scanprop Development AB och White arkitekter tillsammans med staden utarbetat. Det presenterades och diskuterades på samrådsmötet på tisdagen i närvaro av ett par hundra intresserade.

41

Uppskattningsvis ett par hundra personer …

51

… besökte samrådsmötet på måndagskvällen.

Inte långt ifrån Ericssons gamla huvudkontor (i kvarteret Timotejen 17) planerar samtidigt fastighetsägaren SSM den 75 våningar, nästan 240 meter höga bostadsskrapan Tellus Tower med runt 700 smålägenheter och en restaurang för allmänheten högst upp i huset.

61

Störst intresse tilldrog sig den stora modellen av det framtida kvarteret. Ericssons gamla huvudkontor till höger i bild, ytterligare till höger E 4-an. Händelsevis har de båda till vänster som pekar sina fingrar över de hus som ersätter ”Engelska skolan” (närmast)  och laboratoriebyggnaden som båda ska rivas först.

Inte långt därifrån, närmare Telefonplan, planeras fyra nya kvarter på en delvis överdäckning av tunnelbanan. Det beräknas ge 480 nya lägenheter och på Telefonplan ska tre nya kvarter med 150 nya lägenheter i 4-9-våningshus ersätta det svarta Designens hus som ska rivas först. I runda svängar 2 400 nya lägenheter runt Telefonplan således. Det kan man kalla förtätning.

Halva Gallerian rivs och nybyggs

11

Den här delen av Gallerian rivs …

51

… och ersätts av den här (byggnadskomplexet med gröna tak)(Kungsträdgården längst ned till vänster och Sergels Torg längs upp till höger).

Halva Gallerian rivs och byggs upp i modern form med en öppnare karaktär mot Hamngatan och Regeringsgatan. En yta på knappt 24 000 kvadratmeter rivs och ersätts av 44 000 nybyggda kvadratmeter, nästan en fördubbling tack vare att det nuvarande gårdsutrymmet till stora delar bebyggs.

21

Stadsarkitekten Karolina Keyzer (till höger) …

Samtidigt måste tillstås att den ”nya halva Gallerian” som ritats av den danska arkitekten Lene Tranberg på den danska arkitektbyrån Lundgaard&Tranberg åtminstone utifrån sett får mer inbjudande utformning än dagens mer ”Berlinmursliknande” variant.

31

… och AMF:s vd Mats Hederos (till vänster) och stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert uttryckte sitt gillande för förslaget …

Galleriaägaren AMF Fastigheters vd Mats Hederos hoppas att rivning och bygge kommer igång 2016. Hela projektet beräknas ta två år i anspråk.

61

… som ritats av den danska arkitekten Lene Tranberg (längs till höger) som berättade om tankarna bakom ”fläta samman och stärka stadens puls med en ny dynamisk rumslig värld” för moderatorn Ola Ahlvarsson, Karolin Forsling, AMF Fastigheter och Stockholms stadsarkitekt Karolina Keyzer.

Mellan den gamla Galleriadelen och den nya ska ett litet hyreshus med upp till trettio lägenheter klämmas in. Både stadsarkitekten Karolina Keyzer och stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) gillade planerna. Själv har jag inga invändningar. Möjligen skulle man kunna få in lite fler bostäder. Åtminstone om man vill ha folkliv i kvarteret på kvällarna.

Expertgruppen om Slussen ska utreda dessa frågor till 31 jan 2015

Om några dagar får experterna i den (ännu inte offentliga) expertgrupp som fram till den 31 januari nästa år ska utreda Nya Slussen sina direktiv. Det blir inte bara ekonomin i projektet som kommer att granskas utan också andra frågor såsom om Slussens tekniska status, avbördningskapaciteten från Mälaren till Saltsjön, siktlinjer och annat. Det framgick när oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (m) läste ur en, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp), ännu inte offentlig handling vid måndagens fullmäktigesammanträde.

31

Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson lämnade över en tung ”julklapp” med gamla Slussenutredningar till finansborgarrådet Karin Wanngård.

Joakim Larsson menade att alla frågor redan utretts grundligt och lämnade över en ”julklapp”, en tjock bunt med gamla Slussenutredningar, till finansborgarrådet Karin Wanngård (s) för genomläsning. Hon liksom Daniel Helldén menade att den nya majoriteten måste genomlysa de ”skenande” kostnaderna i Slussenprojektet, ”glashusen”, bussgaraget och antalet filer ned till Skeppsbron. ”Men jag tror inte att vi kommer att starta ett nytt detaljplanearbete. Min målsättning är inte att riva upp det rådande detaljplanebeslutet”, sade Karin Wanngård.

41

Trafikborgarrådet Daniel Helldén anser att utformningen av Nya Slussen är bristfällig ur fotgängarnas och cyklisternas perspektiv.

Bergianskas och KVA:s syn på asfalteringen av äppelträdgården

 

Bergianska och dess huvudman Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) förklarar bakgrunden till den planerade förvandlingen av Bergianskas äppelodling/genbank bakom trädgårdsföretaget Plantagen till en asfalterad parkeringsplats intill Brunnsvikens strand, som jag bloggade om häromdagen.

Det handlar om en rockad, säger Birgitta Bremer, chef för Bergianska: ”Den nuvarande parkeringen som ligger alldeles i början av Bergianska trädgården kommer att tas bort och istället ska vi anlägga en för allmänheten öppen äppelodling med slingrande stig igenom. Vår nuvarande, ej för allmänheten öppna äppelodling/genbank ska däremot läggas ner och istället bli ny parkering på baksidan av trädgården”.

Frågan om skapa en planskild korsning med Roslagsbanan har stötts och blötts med bland annat SL (som ska låta utföra jobbet) i ett tiotal år. ”Järnvägsövergången till Bergianska är en av Sveriges tio farligaste med många incidenter och även dödsfall. Nu äntligen har vi hittat en lösning som till största delarna är bra. Det krävs dock nya entréer och omändring av närliggande markområden men vi kommer att få säkra undergångar till vår vackra trädgård”, säger hon.

Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig på KVA(som äger marken) säger att främst SL påtalat att den farliga korsningen vid Roslagsbanan måste göras om. ”Att flytta genbanken anses ge den minsta påverkan på Bergianska trädgården som helhet. I den nya planen kommer genbanken att öppnas för allmänheten. Sticklingar har tagits under våren och har nu skickats till en plantskola för ympning på nya grundstammar”.

Den nya parkeringsplatsen kräver bygglov (den ska ligga inom strandskyddat område). Ännu har inte bygglovansökan inlämnats till stadsbyggnadskontoret. Men det ska ske innan arbeten påbörjas, säger Björn Jouchims, fastighetsansvarig på KVA. De grävarbeten som just nu utförs har ingenting med anläggandet av parkeringsplatsen att göra utan handlar om dräneringsarbeten, meddelar han.

Jag vill bara kort tillägga att kritiker till projektet som jag varit i kontakt med inte har något emot att man bygger en tunnel under Roslagsbanan för cyklister och gångtrafikanter. Det är biltunneln och den nya parkeringsplatsen som kritiseras.

Utred Slussen plan B under byggstoppet förutsättningslöst

41

Slussenbygget har stoppats tills vidare …

När den nya politiska majoriteten i Stadshuset nu stoppat Slussenbygget tills vidare för att tillsätta en expertgrupp som ska se över hur man ska gå vidare med projektet är det rimligt att man också samtidigt förutsättningslöst undersöker om inte den s.k. Slussen plan B kanske är ett bättre alternativ än stadens egen antagna plan.

51

… av den nya politiska majoriteten i Stadshuset …

Slussen plan B innebär byggandet av en modern Slussenanläggning inom ramarna för den detaljplan som ligger till grund för dagens Slussen. I Slussen plan B ingår en modern terminal för bussarna till Nacka och Värmdö.

21

… för en översyn av hela projektet …

Enligt de många experter som arbetat fram Slussen plan B går det dubbelt så fort och blir hälften så dyrt att förnya Slussen jämfört med stadens antagna detaljplan och man slipper spränga ut en bussterminal i Katarinaberget, ett projekt som skulle ta åtskilliga år efterson detaljplanearbetet knappt har satts igång efter att det gamla detaljplaneförslaget stoppats av Mark- och miljödomstolen och nekats prövningstillstånd i den högre instansen.

31

… vilket också innebär en reell möjlighet att pröva om inte Slussen plan B är en bättre och billigare lösning för Slussens framtid än stadens med knappast möjliga majoritet antagna detaljplan under den förra mandatperioden när alliansen styrde i Stadshuset.

Det vore konstigt om inte den nya majoriteten nu tar tillfället i akt och noggrant överväger om inte Slussen plan B kanske kan bli det vinnande alternativet i samband med att man ser över Slussenprojektet vars kostnader redan skenat iväg och som för tillfället beräknas bli mer än en miljard kronor dyrare än de åtta miljarder som stadens politiker satt som absolut övre gräns.