Ericsson har tagit ned skylten – byggs om till 350 bostäder

111

LM Ericssons gamla huvudkontor från 1960-talet ska byggas om till 350 bostäder …

Annons:

21

… medan den blå laboratoriebyggnaden ska rivas och ersättas av nya hus.

31

Också den stora tegelbyggnaden längs Tellusborgsvägen där Engelska skolan ligger i dag kan komma att rivas och ersättas av en annan byggnad ”med delad användning” skola och bostäder, berättar Curt Ahnström, vd för Scanprop Development som äger hela kvarteret. Den nya planen som är ute på samråd ger möjlighet till det. ”Men i dag är ännu inte något bestämt om hur det blir med tegelbyggnaden. Vi har ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet i fem år, men om inte staden förlänger det, kan vi kanske hitta lokaler för skolverksamheten i andra lokaler på området”, berättar han vidare.

Ericsson har tagit ned den karakteristiska skylten från fasaden på sitt gamla huvudkontor i Midsommarkransen, det väldiga tegelkomplexet längs E 4-an. Det ska nu byggas om till 350 bostäder. I hela Ericssonkvarteret (Timotejen 19 & 28) tillkommer dessutom ytterligare 700 bostäder.

Husen i Lilla Tellus (som Ericssonkvarteret inofficiellt döpts till) blir två till tjugofyra våningar höga enligt det planförslag som fastighetsägaren det stockholmsbaserade fastighetsföretaget Scanprop Development AB och White arkitekter tillsammans med staden utarbetat. Det presenterades och diskuterades på samrådsmötet på tisdagen i närvaro av ett par hundra intresserade.

41

Uppskattningsvis ett par hundra personer …

51

… besökte samrådsmötet på måndagskvällen.

Inte långt ifrån Ericssons gamla huvudkontor (i kvarteret Timotejen 17) planerar samtidigt fastighetsägaren SSM den 75 våningar, nästan 240 meter höga bostadsskrapan Tellus Tower med runt 700 smålägenheter och en restaurang för allmänheten högst upp i huset.

61

Störst intresse tilldrog sig den stora modellen av det framtida kvarteret. Ericssons gamla huvudkontor till höger i bild, ytterligare till höger E 4-an. Händelsevis har de båda till vänster som pekar sina fingrar över de hus som ersätter ”Engelska skolan” (närmast)  och laboratoriebyggnaden som båda ska rivas först.

Inte långt därifrån, närmare Telefonplan, planeras fyra nya kvarter på en delvis överdäckning av tunnelbanan. Det beräknas ge 480 nya lägenheter och på Telefonplan ska tre nya kvarter med 150 nya lägenheter i 4-9-våningshus ersätta det svarta Designens hus som ska rivas först. I runda svängar 2 400 nya lägenheter runt Telefonplan således. Det kan man kalla förtätning.

Halva Gallerian rivs och nybyggs

11

Den här delen av Gallerian rivs …

51

… och ersätts av den här (byggnadskomplexet med gröna tak)(Kungsträdgården längst ned till vänster och Sergels Torg längs upp till höger).

Halva Gallerian rivs och byggs upp i modern form med en öppnare karaktär mot Hamngatan och Regeringsgatan. En yta på knappt 24 000 kvadratmeter rivs och ersätts av 44 000 nybyggda kvadratmeter, nästan en fördubbling tack vare att det nuvarande gårdsutrymmet till stora delar bebyggs.

21

Stadsarkitekten Karolina Keyzer (till höger) …

Samtidigt måste tillstås att den ”nya halva Gallerian” som ritats av den danska arkitekten Lene Tranberg på den danska arkitektbyrån Lundgaard&Tranberg åtminstone utifrån sett får mer inbjudande utformning än dagens mer ”Berlinmursliknande” variant.

31

… och AMF:s vd Mats Hederos (till vänster) och stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert uttryckte sitt gillande för förslaget …

Galleriaägaren AMF Fastigheters vd Mats Hederos hoppas att rivning och bygge kommer igång 2016. Hela projektet beräknas ta två år i anspråk.

61

… som ritats av den danska arkitekten Lene Tranberg (längs till höger) som berättade om tankarna bakom ”fläta samman och stärka stadens puls med en ny dynamisk rumslig värld” för moderatorn Ola Ahlvarsson, Karolin Forsling, AMF Fastigheter och Stockholms stadsarkitekt Karolina Keyzer.

Mellan den gamla Galleriadelen och den nya ska ett litet hyreshus med upp till trettio lägenheter klämmas in. Både stadsarkitekten Karolina Keyzer och stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) gillade planerna. Själv har jag inga invändningar. Möjligen skulle man kunna få in lite fler bostäder. Åtminstone om man vill ha folkliv i kvarteret på kvällarna.

Expertgruppen om Slussen ska utreda dessa frågor till 31 jan 2015

Om några dagar får experterna i den (ännu inte offentliga) expertgrupp som fram till den 31 januari nästa år ska utreda Nya Slussen sina direktiv. Det blir inte bara ekonomin i projektet som kommer att granskas utan också andra frågor såsom om Slussens tekniska status, avbördningskapaciteten från Mälaren till Saltsjön, siktlinjer och annat. Det framgick när oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (m) läste ur en, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp), ännu inte offentlig handling vid måndagens fullmäktigesammanträde.

31

Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson lämnade över en tung ”julklapp” med gamla Slussenutredningar till finansborgarrådet Karin Wanngård.

Joakim Larsson menade att alla frågor redan utretts grundligt och lämnade över en ”julklapp”, en tjock bunt med gamla Slussenutredningar, till finansborgarrådet Karin Wanngård (s) för genomläsning. Hon liksom Daniel Helldén menade att den nya majoriteten måste genomlysa de ”skenande” kostnaderna i Slussenprojektet, ”glashusen”, bussgaraget och antalet filer ned till Skeppsbron. ”Men jag tror inte att vi kommer att starta ett nytt detaljplanearbete. Min målsättning är inte att riva upp det rådande detaljplanebeslutet”, sade Karin Wanngård.

41

Trafikborgarrådet Daniel Helldén anser att utformningen av Nya Slussen är bristfällig ur fotgängarnas och cyklisternas perspektiv.

Bergianskas och KVA:s syn på asfalteringen av äppelträdgården

 

Bergianska och dess huvudman Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) förklarar bakgrunden till den planerade förvandlingen av Bergianskas äppelodling/genbank bakom trädgårdsföretaget Plantagen till en asfalterad parkeringsplats intill Brunnsvikens strand, som jag bloggade om häromdagen.

Det handlar om en rockad, säger Birgitta Bremer, chef för Bergianska: ”Den nuvarande parkeringen som ligger alldeles i början av Bergianska trädgården kommer att tas bort och istället ska vi anlägga en för allmänheten öppen äppelodling med slingrande stig igenom. Vår nuvarande, ej för allmänheten öppna äppelodling/genbank ska däremot läggas ner och istället bli ny parkering på baksidan av trädgården”.

Frågan om skapa en planskild korsning med Roslagsbanan har stötts och blötts med bland annat SL (som ska låta utföra jobbet) i ett tiotal år. ”Järnvägsövergången till Bergianska är en av Sveriges tio farligaste med många incidenter och även dödsfall. Nu äntligen har vi hittat en lösning som till största delarna är bra. Det krävs dock nya entréer och omändring av närliggande markområden men vi kommer att få säkra undergångar till vår vackra trädgård”, säger hon.

Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig på KVA(som äger marken) säger att främst SL påtalat att den farliga korsningen vid Roslagsbanan måste göras om. ”Att flytta genbanken anses ge den minsta påverkan på Bergianska trädgården som helhet. I den nya planen kommer genbanken att öppnas för allmänheten. Sticklingar har tagits under våren och har nu skickats till en plantskola för ympning på nya grundstammar”.

Den nya parkeringsplatsen kräver bygglov (den ska ligga inom strandskyddat område). Ännu har inte bygglovansökan inlämnats till stadsbyggnadskontoret. Men det ska ske innan arbeten påbörjas, säger Björn Jouchims, fastighetsansvarig på KVA. De grävarbeten som just nu utförs har ingenting med anläggandet av parkeringsplatsen att göra utan handlar om dräneringsarbeten, meddelar han.

Jag vill bara kort tillägga att kritiker till projektet som jag varit i kontakt med inte har något emot att man bygger en tunnel under Roslagsbanan för cyklister och gångtrafikanter. Det är biltunneln och den nya parkeringsplatsen som kritiseras.

Utred Slussen plan B under byggstoppet förutsättningslöst

41

Slussenbygget har stoppats tills vidare …

När den nya politiska majoriteten i Stadshuset nu stoppat Slussenbygget tills vidare för att tillsätta en expertgrupp som ska se över hur man ska gå vidare med projektet är det rimligt att man också samtidigt förutsättningslöst undersöker om inte den s.k. Slussen plan B kanske är ett bättre alternativ än stadens egen antagna plan.

51

… av den nya politiska majoriteten i Stadshuset …

Slussen plan B innebär byggandet av en modern Slussenanläggning inom ramarna för den detaljplan som ligger till grund för dagens Slussen. I Slussen plan B ingår en modern terminal för bussarna till Nacka och Värmdö.

21

… för en översyn av hela projektet …

Enligt de många experter som arbetat fram Slussen plan B går det dubbelt så fort och blir hälften så dyrt att förnya Slussen jämfört med stadens antagna detaljplan och man slipper spränga ut en bussterminal i Katarinaberget, ett projekt som skulle ta åtskilliga år efterson detaljplanearbetet knappt har satts igång efter att det gamla detaljplaneförslaget stoppats av Mark- och miljödomstolen och nekats prövningstillstånd i den högre instansen.

31

… vilket också innebär en reell möjlighet att pröva om inte Slussen plan B är en bättre och billigare lösning för Slussens framtid än stadens med knappast möjliga majoritet antagna detaljplan under den förra mandatperioden när alliansen styrde i Stadshuset.

Det vore konstigt om inte den nya majoriteten nu tar tillfället i akt och noggrant överväger om inte Slussen plan B kanske kan bli det vinnande alternativet i samband med att man ser över Slussenprojektet vars kostnader redan skenat iväg och som för tillfället beräknas bli mer än en miljard kronor dyrare än de åtta miljarder som stadens politiker satt som absolut övre gräns.

Fruktträdgård i Ekoparken asfalteras till bilparkering

31

Bergianskas fruktträdgård med alla äppelträden (här Ingrid Marie av dansk härkomst, utplanterat 1982) …

91

… det så kallade klonarkivet (eller genbanken) …

11

… planeras bli en asfalterad parkeringsplats för ett hundratal bilar för kunderna som besöker trädgårdsföretaget Plantagen.

Ett tiotal meter från Brunnsvikens strand mitt i Nationalstadsparkens (Ekoparkens) kärna har Bergianska sitt klonarkiv (genbank), en trädgård, stor som ett par fotbollsplaner, med olika värdefulla äppelträd, päronträd och Salixarter som videbuskar och pilträd.

51

Alla äppelträden (här Lobo, utplanterat år 2000) …

Nu planerar Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), som äger marken, att hugga ned träden och förvandla hela trädgården till en parkeringsplats med plats för ett hundratal bilar för kunderna till det intilliggande trädgårdsföretaget Plantagen.

41

… ska huggas ned (här Tersmeden, utplanterat år 2 000) …

Trafiken är tänkt att ledas in till p-platsen genom en stor tunnel under Roslagsbanans banvall som enligt planerna ska höjas en och en halv meter. Genom tunneln ska också stora långtradare som levererar varor till Plantagen köra.

71

Förvaringshuset som härbärgerar exotiska växter som inte tål vinterkylan försvinner.

Lennart Staaf är en av flera som är upprörda. Han har blivit uppsagd från den plats som ligger alldeles bredvid den inhägnade klonträdgården där han i tio år vinterförvarat två båtar, bl a den kopia av Gustaf III:s kungliga slup ”Delfinen” som byggdes till kulturhuvudstadsåret 1998 och som han körde och sedermera blev ägare till.

81

Lennart Staaf, här bredvid sin kopia av Gustaf III:s salsslup Delfinen, är uppsagd från sin båtplats intill den planerade parkeringsplatsen som han liksom flera andra starkt ifrågasätter.

Men hur är det möjligt att få tillstånd att anlägga en väldig parkeringsplats i detta känsliga område, undrar Lennart Staaf.

När det gäller tunneln under Roslagsbanan meddelade stadsbyggnadskontoret i ett första skede det inte behövdes något bygglov. ”Men nu har vi tänkt en vända till. Eftersom det måste byggas en stödmur till vägporten (tunneln) som innebär schaktning i marken så krävs det också bygglov. När det gäller parkeringsplatsen så är det ett separat ärende som kräver bygglov och där har vi ännu inte fått in någon ansökan. Strandskyddet gäller även om man missat att pricka ut det i gällande detaljplan. Här måste man visa att omgivningen inte påverkas negativt om man anlägger en parkeringsplats”, säger Per-Olof Svensson på stadsbyggnadskontoret.

”Bromma flygplats ska avvecklas och Förbifarten byggas”

11

Den nya Stadshusmajoritetens första gemensamma presskonferens hölls på onsdagsförmiddagen. Från vänster: Sissela Nordling Blanco (fi), Ann- Margarethe Livh (v), Karin Wanngård (s) och Daniel Helldén (mp).

Bromma flygplats ska avvecklas till 2022 och bostäder byggas där i stället. Det är den nya röd-grön-rosa majoritetens ambition i Stockholm. Det framkom när s-v-mp-fi lade fram ett gemensamt handlingsprogram (en s.k. plattform) vid en presskonferens i Stadshuset på onsdagsförmiddagen.

Man hoppas att den statliga förhandlingsperson som ska tillsättas för att ”underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande” ska lägga fram ett förslag hösten 2016 om att avveckla Bromma flygplats.

Miljöpartiet har kämpat emot bygget av Förbifart Stockholm, den 21 kilometer långa tvärförbindelsen, varav drygt 18 kilometer i tunnel, mellan Kungens kurva och Häggvik. Men tillträdande finansborgarrådet Karin Wanngård (s) sade att Förbifaren kommer att byggas oavsett utgången av förhandlingarna som ska inledas med staten och landstinget om hur intäkterna av trängselskatten ska användas i framtiden. (I dag avsätts hundra procent av trängselskatterna till Förbifarten. Stadens nya styre vill att trängselskatterna också ska gå till att bygga ut kollektivtrafiken).

Miljöpartiets Daniel Helldén sade inte emot när det gällde byggandet av Förbifarten men konstaterade: ”Jag ska inte sticka under stol med att jag inte vill att Förbifarten ska byggas”.

Hur blir fördelningen av borgarrådsposterna mellan de styrande partierna undrade jag. Det blir offentligt på måndag fick jag till svar. Det enda som är offentligt i dag är att Socialdemokraterna får fyra borgarråd: Karin Wanngård, Roger Mogert, Emilia Bjuggren och Olle Burell. Vilka ansvarsområden de ska få har inte offentliggjorts förutom när det gäller Karin Wanngård, finansborgarråd från och med måndag.

21Sissela Blanco Nordling (längst till vänster) berättar (just när jag tar den här bilden) att inträdet till stadens museer ska bli gratis. Bra tycker jag.

 

Kolingsborg rivs inte nu

11

I förmiddags sattes stängsel åter upp runt Kolingsborg, …

Jag undrade vad som var på gång med Kolingsborg när jag upptäckte att byggnaden stängslades in i går kväll och att stängslen sedan försvann. I morse sattes de upp igen, försedda med grön plastväv dessutom. Jag undrar fortfarande vad det är som händer runt Kolingsborg. Men någon snart förestående rivning är det inte fråga om, meddelar Maria Östberg Svanelind (s) (för tillfället i Bryssel) vice ordförande i både stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden. Ingenting ska ske innan den nya majoriteten kommer på plats den 20 oktober och meddelar hur man ska hantera hela Slussenprojektet.

21

… varför vet jag inte, men någon nära förestående rivning av Kolingsborg handlar det inte om berättar Maria Östberg Svanelind (s), ledande stadsbyggnadspolitiker i den nya majoriteten.

Vad är det som händer runt Kolingsborg vid Slussen?

21

På tisdagskvällen sattes stängsel upp runt Kolingsborg liksom en förberedelse för rivning …

På tisdagskvällen sattes stängsel upp runt Kolingsborg vid Slussen liksom en förberedelse för (en överraskande?) rivning trots att exploateringskontoret har sagt att man ska avvakta med rivning av Kolingsborg tills den nya politiska majoriteten meddelat vad man vill göra med Slussen. Och den nya majoriteten har sagt att man ska tillsätta en expertkommitté, när man tar över makten formellt den 20 oktober, för att se hur man ska gå vidare i Slussenfrågan. Några timmar efter att stängslet satts upp var det nedmonterat och stod lutat mot Kolingsborg.. Vad är det egentligen som händer runt Kolingsborg?

31

… men några timmar senare var det nedmonterat. Vad är det som händer?

Ellen Keys Park ska leva upp till idéerna i ”Barnets århundrade”

11Ellen Key (staty av Sigrid Friman) i Ellen Keys Park …

Ellen Key (1849-1926) skrev boken Barnets århundrade 1900. Hon stred för radikala idéer och argumenterade för barnens fria fostran utan aga och tvång. Hon tog barnens parti mot auktoritära vuxna. Nu står Ellen Key staty (kanske lite väl undergiven och madonnalik i Sigrid Frimans tolkning) i parken vid Jarlaplan som bär hennes namn.

21

… som ska få en barnvänligare utformning med hjälp av konstnärerna Johan Ferner Ström och Tor Svae.

Men utbudet för barnens fria fostran i Ellen Keys Park är magert, två stora kvadratiska sandlådor och två skabbiga gunghästar i modern modell är allt. Något fattas. Men det ska komma.

31På plats gick de  igenom planeringen med (från vänster) Fredrik Ekroth, projektledare på Norra innerstadens parkmiljöavdelning (Tor Svae), Peter Asklund, belysningsansvarig, landskapsarkitekterna Anna Åkerberg och Isabelle Brandt. Johan Ferner Ström längst till höger.

I alléerna ska konstnärerna Tor Svae som utformat lekparkerna i Bryggartäppan (Per Anders Fogelström-tema) och i Anders Franzéns park (varvstema) och Johan Ferner Ström (mannen bakom Fruktparken i Liljeholmen) skapa fantasifulla lekanordningar i Ellen Keys anda för barnen.

41

Ljusdesignern Marianne Lind förklarar hur hon tänkt sig den framtida belysningen i parken för Johan Ferner Ström och Tor Svae.

På måndagen gick de ansvariga i staden runt med konstnärerna i Ellen Keys Park för att informera om stadens tankar kring projektet. Samråd med allmänheten kommer att ske den 2 oktober och byggstarten beräknas till 2016. Två år senare ska allt vara klart.