Midsommarkransens brandstation blir matsal i ny skola för 900 elever

1aBrandstationen i Midsommarkransen, eller snarare brandstationens vagnhall, bevaras och förvandlas till bland annat matsal …

2a… medan slangtornet och gymnastiksalen …4a… och övriga grönklassade byggnader på brandstationstomten rivs (eken blir kvar) …

Annons:

3a… och rivs görs också de intilliggande provisoriska daghemslokalerna liksom den öppna förskolan …

5a… när den nya skolan för 900 elever byggs …

6a… på brandstationstomten och delar av den intilliggande parken Enbacken (om detaljplaneförslaget som just nu ställs ut) förverkligas.

Brandstationen i Midsommarkransen förvandlas till matsal i en nybyggd skola för 900 elever enligt det detaljplaneförslag som nu ställs ut på samråd fram till den 13 september. Även salar för slöjd och bild ska inrymmas i den drygt sjuttioåriga tegelbyggnaden.

Det var efter att den lokala kampen för att bevara det anrika Aspuddsbadet hade misslyckats i slutet av 2009 som den lokala opinionen inriktade sina ansträngningar på att bevara brandstationen som vid den tiden var ämnad att rivas.

Det är inte hela brandstationen som kommer att bevaras, endast den viktigaste byggnaden, den s.k. vagnhallen. Expeditionen, bostäderna, gymnastikhallen, slangtvätten och slangtornet rivs. Hela anläggningen är grönklassad, dvs. bebyggelsen är betecknad som särskilt kulturhistoriskt värdefull. Också de provisoriska förskolepaviljongerna och den öppna förskolan i den intilliggande parken Enbacken rivs för det nya tre våningar höga skolkomplexet som ska var ”skofritt”, vilket innebär att samtliga skolbyggnader blir sammanhängande.

”I den sammanvägda bedömningen av planens konsekvenser bedöms behovet av skola väga tyngre än intressen såsom kultur- miljö, park och stadsbild. Skolan tillåts därför utformas med en avvikande volym, rivning av delar av brandstationen medges, parkmark tas i anspråk och några befintliga träd tas bort. Planförslaget har dock utformats så att vagnhallen som har högst kulturmiljövärde bevaras, så att park och skolgård kan samnyttjas och så att en parkväg och karaktärsfull gräns kan skapas mellan park och skola”, skriver planförfattarna.

Den 25 augusti kl 17-19 ordnar staden öppet hus om planförslaget i den före detta brandstationens idrottshall, Bäckvägen 1 i Midsommarkransen med guidade promenader i planområdet.

Tidigare blogginlägg om brandstationen i Midsommarkransen:

2010: ”Riv inte brandstationen!”

2010: ”Riv inte den nedlagda brandstationen i Midsommarkransen!”

2011: Även Folkpartiet vill rädda Midsommarkransens brandstation

2012: Oväntat besked: Brandstationen räddas i Midsommarkransen

2012: Så kan Midsommarkransens brandstation bli kulturhus

 

 

Dela med dina vänner

 • 45
 • 0
 • 0
 • 0

Förvaltningsrätten: Staden bröt mot Lagen om offentlig upphandling när man anlitade Slussenexperter

22aEnligt en dom i Förvaltningsrätten publicerad idag bröt Stockholms stad mot Lagen om offentlig upphandling när detaljplanen för Nya Slussen i vintras skulle granskas …

211… och den så kallade Expertgruppen (bestående av från vänster: Christel Wiman, Reigun Thune Hedström, Sven Lorentzi och Mats Olson) handplockades i stället för att utses efter utannonsering av uppdraget.

Stockholms stad har gått på ytterligare ett juridiskt bakslag i planeringen av Nya Slussen. I dag kom en dom från Förvaltningsrätten som underkänner och ogiltigförklarar avtalet med de fyra ”oberoende” experter som i vintras utsågs att kritiskt granska den antagna detaljplanen.

Staden bröt mot Lagen om offentlig upphandling när man handplockade de fyra experterna istället för att annonsera ut uppdraget som lagen anger när det är fråga om en så hög kostnad som i det aktuella fallet (minst 924 000 kronor).

”Stadens beslut att utan föregående annonsering upphandla experttjänsterna strider därför mot Lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten finner mot den bakgrunden att avtalen med respektive expert är ogiltiga.” – – – ”Stadens avtal med konsulterna Mats Olsson, Christel Wiman, Reigun Thune Hedström respektive Sven Lorentzi om köp av tjänster ska förklaras ogiltiga”, heter det ordagrant i domen (som kan överklagas).

Tor Edström, Lennart Klaesson och Richard Murray förespråkare för den alternativa Slussen plan B, som hade överklagat stadens upphandling, ifrågasätter i en kommentar expertgruppens oberoende och skriver bland annat:

”Har de fått uppdraget bara för att ge stadens styrande politiker det resultat de ville ha av expertgranskningen? Så får det inte gå till – det gäller ett stort projekt med kostnader på över 12 miljarder skattekronor. En verkligt oberoende expertgranskning skulle kunnat motivera andra och bättre alternativ för Slussen, med lägre kostnader och en bättre fungerande anläggning.

Rättsverkningarna av domen blir att förmögenhetsläget nu ska återställas mellan parterna, som om avtalet aldrig hade ingåtts. Det betyder att experternas ersättning ska betalas tillbaka till staden. Staden riskerar också att tvingas betala en så kallad upphandlingsskadeavgift, som är ett slags böter, på c:a 8 procent av kontraktssumman.”

 

Dela med dina vänner

 • 93
 • 4
 • 0
 • 0

Förslag: 4 000 nya lägenheter på Söder Mälarstrand Markanvisningsansökan inlämnad

1a4 000 nya lägenheter längs Söder Mälarstrand …

2a… föreslås i ett förslag av Alma arkitekter AB som lämnats in i en markanvisningsansökan av tre bostadsbyggare till Stockholms stad.

3aaaSå här ser några av illustrationerna ut …

4a1… som gjorts av Alma arkitekter …

5a1… och som bifogats …

6a1… markanvisningsansökan.

För två år sedan presenterade Alma arkitekter ett förslag att bebygga Söder Mälarstrand med 2 000 lägenheter. Nu har kontoret på uppdrag av tre bostadsbyggare bearbetat förslaget med hjälp av olika specialister och ökat på till 4 000 lägenheter. Bostadsbyggarna har nu också lämnat in en markanvisningsansökan till Stockholms stad.

Så här presenteras förslaget för ”Norra Söder” (som det kallas) i korthet på Alma arkitekters hemsida:

”– 4 000 nya bostäder samt verksamheter och lokaler med blandade upplåtelseformer tillförs Södermalm.
– Söder Mälarstrand blir en gata i staden, från ödslig trafikled till Stockholms nya färgstarka stadsgata.
– Ny bebyggelse, gator och tydliga stråk kopplar Hornsgatan ner till Norra Söder och Mälaren.
– Nya parker, torg och platser skapas längs söder Mälarstrand, och tillgängliggör därmed Stadens vattenrum för allmänheten
– Kajen med bryggor, bad och båtplatser binder samman Slussen med Hornstull och skapar ett nytt levande stråk längs Mälaren.
– Kollektivtrafiken med ny båtpendel och busslinjer knyter samman Söder Mälarstrand med staden där förbindelser tidigare saknats.
– Tydliga och riktade satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik vilket minskar bil- och parkeringsbehovet.

Värdefulla miljöer och kulturhistoriska platser värnas och lyfts fram i strukturen. Den nya bebyggelsen anpassas i höjd och placering för att spara utblickar från höjderna och bevara Södermalms dramatiska siluett. I hjärtat av området anläggs den nya Riddarfjärdsparken – en lummig strandpark med året-runt-bad, urban odling och trevliga vistelseytor. Den nya parken knyter an Skinnarviksparken och -berget till vattnet.”

Det lär bli en del diskussioner kring dessa idéer.

PS. På den utmärkta portalen Stockholm & Projekt kan man läsa om både det aktuella förslaget med 4 000 nya lägenheter och det ursprungliga förslaget från 2013 med 2 000 nya lägenheter.

Dela med dina vänner

 • 278
 • 0
 • 0
 • 0

Nu rustas Riddarholmen. Anlägg Raoul Wallenbergs bad samtidigt!

11Riddarholmen liknar en enda stor byggarbetsplats …

21… med sandhögar …

31… ansamlingar av gatsten …

41… rostiga gamla rör …

51… hänvisningsskyltar …

61… och betonghinder. Upprustning pågår. 111Varför inte i samma veva passa på att förverkliga Raoul Wallenbergs åttioåriga idé att anlägga ett bad vid kajen, här beskrivet i tidningen Gamla stan nr 6-7 1946.

Riddarholmen liknar mest en gigantisk byggarbetsplats med stängsel, sandhögar, gropar, upplag med rostiga rör, högar med gatstenar, byggplast, avstängningar och betonghinder. Det är fastighetsverket som håller på och rustar upp ön nu när etableringarna för Citybanan har avlägsnats.

Det handlar om grundförstärkningar, anpassning till fotgängarna på bekostnad av bilarna, parkeringsplatserna längs kajerna ska bort och asfalt från 1960-talet ersättas med gatsten. Nya offentliga toaletter byggs. Belysningen byts ut och nya bänkar ska komma på plats, tillverkade av ek som växt på Visingsö, ek som planterades på 1800-talet för att användas till skeppsbyggen, men nu alltså blir virke till bänkar på Riddarholmen istället.

Allt det här låter ju jättebra. Men något kommer att saknas, kan jag tycka, nämligen ett utomhusbad. Ett sådant ritade Raoul Wallenberg för åttio år sedan 22 år gammal 1935. Dags nu att förverkliga hans idé, möjligen modifierad, men döpt till Raoul Wallenbergs bad. Det skulle bli en turistattraktion sommartid och liva upp en trots alla tillfälliga besökare oftast ganska livlös plats.

 

Dela med dina vänner

 • 39
 • 2
 • 0
 • 0

Bostadsfartyg tvingas flytta nästa vecka från Beckholmen efter decennier på plats

11Efter att ha bott tretton år vid Beckholmssundet är Geir Hansteen Jörgensen uppsagd från sin kajplats …

21… och måste flytta före onsdag i nästa vecka om inte kronofogden ska lägga beslag på hans fartyg Balodan. Men han vet inte vart han ska flytta. Han har inte fått någon annan kajplats anvisad.

31

Samma sak gäller Christer Gustavsson …

41… som legat vid samma kaj och bott på sitt segelfartyg Gunhild …

51… ännu längre. Han kan inte återvända till sin kajplats där han bott sedan decennier (bilden) när han måste lämna sin tillfälliga plats på reparationskajen på andra sidan Beckholmen.

61Och samma öde drabbar den gamla minläggaren Fällaren (i förgrunden, bakom ligger Balodan) som haft sin kajplats på Beckholmen längst av de tre fartygen. Oklart vart den ska ta vägen i nästa vecka.

På onsdag i nästa vecka kommer kronofogden och tar tre stora bostadsfartyg i beslag för att ”destruera” dem om de inte flyttat. Men de har ingenstans att ta vägen. Det finns inga lediga kajplatser i Stockholmstrakten.

De är uppsagda från sina kajplatser på Beckholmen vid Beckholmssundet mittemot Djurgårdsvarvet efter att ha hyrt av Djurgårdsförvaltningen i många år.

Geir Hansteen Jörgensen har sedan 2002 bott med sin 14-årige son på det gamla lotsfartyget, som en gång hette Tjb 140 (Sjöfartsverkets tjänstebåt 140, byggd 1938) numera Balodan, vid Beckholmssundet, medan Christer Gustavsson har bott där på det k-märkta segelfartyget Gunhild (den sista vätterslupen byggd 1905) med sin 14-årige son ännu längre. Det tredje fartyget som måste flytta från Beckholmen är den gamla minläggaren Fällaren.

Ingen av de tre vet vart de ska ta vägen. Christer Gustavsson som i decennier jobbat med att byta ut i stort sett alla delar på Gunhild kan vara kvar en tid på Beckholmen eftersom Gunhild ligger vid Beckholmens Dockförenings reparationskaj på andra sidan holmen. Men de övriga två vet inte vart de ska styra kosan i början på nästa vecka.

Geir Hansteen Jörgensen, Christer Gustavsson och Mats Ryd, som bor på Fällaren, är alla tre mycket kritiska till utvecklingen på Beckholmen som i början av 1990-talet öppnades för allmänheten men som i dag är helt instängslat utom i den centrala delen. De är kritiska till att Kungliga Djurgårdsförvaltningen låter den industriella varvsverksamheten expandera så centralt och i nationalstadsparken med tillhörande utökande miljöproblem orsakade av bland annat sprutmålning och blästring på varvet.

De menar att det är utbyggnaden av den storskaliga varvsverksamheten med planer på att bredda och förlänga den stora dockan, den s.k. Gustav V:s docka, som är orsaken till att de blivit uppsagda och tvingas bort.

”Allmänheten trängs bort från Beckholmen samtidigt som de kulturhistoriska fartygen, skutorna och traditionsfartygen, får ge vika och flytta undan för den tunga varvsindustrin”, säger Geir Hansteen Jörgensen.

”Staden vill gärna att vi visar upp oss för turisterna. Men samtidigt jagas vi bort”, tillägger Christer Gustavsson.

Onekligen paradoxalt.

Dela med dina vänner

 • 89
 • 0
 • 0
 • 0

Ivar Los park förnyas för de små

1aModellen till den framtida lekparken i Ivar Los park …

2a… visades upp och diskuterades …

3a… vid ett samrådsmöte …

4a…på plats i parken …

5a… som i dag ser ut så här på den aktuella platsen.

Lekparken i Ivar Los park vid Bastugatan ska till nästa vår förvandlas till ett förgånget Sverige i miniatyr, lite i samma anda som Bryggartäppan vid Gotlandsgatan med sitt Per Anders Fogelström-tema.

Modellen av konstnären Tor Svae visades upp vid ett samrådsmöte på plats i parken på onsdagen. Den innehåller ett litet Folkets hus, en liten järnväg med station, en liten bondgård med djur i trä, mjölkpallar, traktorer, små bodar etc., allt i barnstorlek.

Närvarande unga föräldrar var alla utan undantag entusiastiska för den stundande förnyelsen av parken. Några av de äldre närberoende var mer avvaktande eller uttalat kritiska och tyckte det var bättre som det är i dag, en tyckte att hela idén var kitschig.

Själv tror jag skulle blivit lycklig om jag hade kommit till en sådan här lekpark när jag var sju år. Men det var rätt fantasilöst i Vasaparken i slutet av 1940-talet vad jag minns. Det enda roliga var väl den gamla motorlösa lastbilen som man kunde vrida om ratten på i förarhytten.

Dela med dina vänner

 • 51
 • 3
 • 0
 • 0

Osäker framtid för campingstugorna vid Drevviken

6aaDe små s.k. campingstugorna i Hökarängens friluftsområde i Farsta hotas av rivning.

11Stugägarna, med Sara Sebelius (närmast i bild) som talesperson, presenterade sitt förslag för områdets framtid …

21… för stadsbyggnadskontorets Anna-Stina Bokander och Martin Styring (sittande) …

31… med kullerstensgator in i området och stenlagda barnvagnsslingor och bevarade stugor …

41… istället för tre våningar höga stadsradhus och stadsvillor (gulmarkerade) inne i det nuvarande campingstugormrådet enligt stadsbyggnadskontorets programförslag. Den rödmarkerade flerfamiljsbebyggelsen (mot Perstorpsvägen/Nynäsvägen) har stugägarna inget emot.

Vid Drevviken i Farsta ligger det natursköna område där ett åttiotal så kallade campingstugpor funnits i många år. Nu finns planer på att riva stugor och istället bygga stadsradhus och stadsvillor i området som består av ädellövskog och öppna gläntor.

Stugägarna kämpar för att få vara kvar och för att områdets naturliga karaktär bevaras istället för att där byggs stadsradhus och stadsvillor och naturen förvandlas till anlagd park, vilket de anser kommer att ske om det så kallade programförslaget, som nu är ute på remiss, realiseras.

På onsdagen presenterade stugägarna sina idéer för naturområdets framtid för de planeringsansvariga på stadsbyggnadskontoret Anna-Stina Bokander och Martin Styring

Sara Sebelius, aktiv i Hökarängens friluftsförening, höll med om att området i dag kan uppfattas som privat (även om det inte är det) av utomstående besökare. Hon visade en skiss på hur området skulle kunna öppnas upp och göras tillgängligare (utan att stugorna rivs) med kullerstensgator som anläggs in i området, stenlagda barnsvagnsslingor, trappor ned till Drevviken och bättre belysning; allt för att alla utomstående ska känna sig välkomna att fritt ströva omkring och vistas i området.

Om stugägarna vräks och det byggs stadsradhus och stadsvillor privatiseras det fina skogsområdet, menade hon och tryckte på att det är viktigt att bevara naturen som den är i stället för att anlägga en konstgjord park, till exempel genom att spränga bort det lilla berget och uppföra en konstgjord klättervägg i stället.

Av de 600-700 lägenheter som är tänkt att byggas i hela området (kallat Karlsviks strand) skulle 150-200 hamna i skogsområdet där campingstugorna ligger. Sara Sebelius och de fyrtiotal stugägare som deltog i samrådsmötet hade inget emot den övriga exploateringen och menade att man kanske skulle kunna öka exploateringen utanför själva naturområdet för att kompensera för de lägenheter som inte borde byggs i själva naturområdet med sin värdefulla ädellövskog.

Både Anna-Stina Bokander och Martin Styring från stadsbyggnadskontoret betonade att planeringen ännu så länge är inne i ett väldigt tidigt skede och uppmanade stugägarna att lämna in sina idéer på programförslaget innan remisstiden går ut i september.

Själv har jag besökt Hökarängens friluftsområde med sina campingstugor många gånger. Det har en alldeles särskild charm. Dessutom har det ett kulturhistoriskt värd med anor från trettiotalet när tvåveckorssemestern infördes och arbetare fick uppföra enkla demonteringsbara s.k. tältstugor som sommarnöje. Numera är stugorna små och stationära och ägs av medlemmarna själva.

Dela med dina vänner

 • 45
 • 0
 • 0
 • 0

Ny rapport: Slussen plan B är bättre ur framkomlighetssynpunkt än stadens egen plan för Nya Slussen

1aTrafikkonsulten Peter Kronborg presenterade på tisdagen sin rapport om den framtida trafiksituationen om stadens plan för  Nya Slussen förverkligas jämfört med den alternativa Slussen plan B …

2a

… som visar att Slussen plan B ur framkomlighetssynpunkt är överlägsen stadens Nya Slussen.

Den alternativa Slussen plan B är trafiktekniskt sett överlägsen stadens Nya Slussen enligt en färsk utredning gjord av trafikkonsulten Peter Kronborg.

Men den politiska majoriteten från vänster till höger i Stadshuset har bestämt sig för att bygga Nya Slussen. ”Spaden ska i marken nästa år”, sade exempelvis finansborgarrådet Karin Wanngård (s) när Slussen diskuterades i kommunfullmäktige i måndags kväll.

Peter Kronborg har på uppdrag Ax:son Johnsonstiftelsens stadsplaneringsprojekt Urban City Research jämfört Slussen plan B med Nya Slussen ur trafikteknisk synpunkt. ”För mig som trafiktekniker är det obegripligt att Stadshuset driver på så hårt för Nya Slussen”, sade han när utredningen ”Trafiken i Slussen, Projekt Nya Slussen jämförd med moderniserad återuppbyggnad” presenterades vid en pressträff på tisdagen.

Peter Kronborg sammanfattar sina slutsatser så här:

”Två broar och en planskildhet som i Slussen plan B är bra för både bilar och bussar med tanke på kapacitet och framkomlighet. I Slussen plan B finns en överkapacitet som kan utnyttjas för förbättrad framkomlighet för gång-, cykel- eller busstrafik.

Slussen plan B klarar bussarnas framkomlighet klart bäst.

Nya Slussen saknar möjlighet att vända bussar. Slussen plan B har sådana möjligheter.

Nya Slussen ger långa omvägar i flera förbindelser, saknar vändmöjligheter och saknar möjlighet att lämna av passagerare från bil.

Bussterminal på kajplanet intill T-banestationen fungerar bättre än en terminal i Katarinaberget.

Slussen plan B har förutsättningar att klara en fördubblad cykeltrafik genom att ha breda separata cykelbanor. Nya Slussen klarar det inte lika bra.

Nya Slussen får nya höga trappor i det största gångstråket. Plan B har trappfria gångstråk.

Framkomligheten under byggtiden blir sämre med Nya Slussen än med Slussen plan B. Dessutom är byggtiden längre för Nya Slussen”.

På bloggen slussen.nu finns mer om utredningen och en länk till hela rapporten.

Dela med dina vänner

 • 249
 • 0
 • 0
 • 1

Kommentarer (5)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-5 av 5

"Det är gasen i botten som gäller", sa borgarrådet Wanngård. Väl funna ord om med detta åsyftas nya slussens stora trafikljuskorsning. Nej - vill man verkligen få undan bilarna från innerstan så inte är lösningen att ge dom mer plats, som Åke C. nedan så insiktsfullt uttrycker saken! Med andra ord; begrunda trafikonsultens tolvsidiga genomgång ovan bästa borgarråd, plan B är istället ett win-win för alla trafikslag.

DICK FREIDLE, 21:22, 29 maj 2015. Anmäl

Här finns en mycket bättre och mer ingående jämförelse:

Åke Cappelin (Webbsida), 10:10, 29 maj 2015. Anmäl

"Nya Slussen" har för liten kapacitet för alla trafikslag trots den motorvägsliknande bron, eftersom all trafik ska passera genom samma T-korsningar. Bron blir en plats för köande bilar o bussar. I Slussen plan B får bilarna mindre plats än i "Nya Slussen". Busstrafik, cykeltrafik och gångtrafik får betydligt mer plats. Ytorna omfördelas till förmån för framtidens trafik, dvs bussar, cyklar och spårvagnar. Trafiken flyter fint tack vare planskild korsning och två broar.

Lage Bergström (Webbsida), 17:12, 27 maj 2015. Anmäl

De som är emot nya Slussen gnäller ofta om den "8-filiga motorvägen". Men nu är problemet istället att nya Slussen har för LITEN kapacitet?

Magnus Orest, 13:42, 27 maj 2015. Anmäl

Vill man få bort bilarna från innerstaden så är inte lösningen att ge dem mer plats.

Åke Cappelin, 10:09, 27 maj 2015. Anmäl

Mörka moln i vårsolen över Hökarängens friluftsförenings historiska stugområde i Farsta

2aaVårstädning i Hökarängens friluftsområdes stugområde. Här röjer medlemmarna upp runt stadens exploateringskontors (!) egen rivningsmogna stuga (f.ö. den enda fallfärdiga bland de drygt åttio stugorna i området).

1aaStugägarna är oroliga inför områdets osäkra framtid. Här gör Back Birgitta Eriksson och dottern Christine i ordning sin stuga för säsongen.

5aaMarie Ström kallar sin stuga för ”Paradiset”. Hon har lagt ner mycket jobb på både inredningen och uteplatsen där hon planterat bärbuskar och blommor.

4aaFikapaus i vårstädningen. Från vänster: Ingo Björnsson, Isak Hübner, Sanna Svensson och Herman Ingolfsson.

3aaSara Sebelius är besviken på politikerna, särskilt socialdemokraterna, om de sviker sitt vallöfte …

6aa… och, istället för att bevara, låter riva de drygt åttio campingstugorna i Hökarängens friluftsförenings stugområde.

Kratta vissna löv, röja skräp och grilla korv stod på programmet när Hökarängens friluftsförening hade årets vårstädning på lördagen i vårsolen. Men det var också mörka moln och oro för framtiden bland föreningsmedlemmarna.

Hökarängens friluftsförenings stugområde ligger i ett naturskönt, kuperat, glest skogsbevuxet område i Farsta vid Drevvikens strand med drygt åttio campingstugor utplacerade i terrängen. Området har anor från trettiotalet när tvåveckorssemestern infördes och arbetare fick uppföra enkla demonteringsbara s.k. tältstugor som sommarnöje. Numera är stugorna små och stationära och ägs av medlemmarna själva.

I flera år har hotet om att riva hälften av de åttio stugorna hängt över området. Stadens avsikt har varit att bygga villor i stället. Nu ser det ut som nya planer på exploatering av området hotar samtliga drygt åttio stugor. Den 20 maj startar ett samråd om programmet ”Tyngdpunkt Farsta” då planerna presenteras mer i detalj.

Sara Sebelius, aktiv i föreningens styrelse, är besviken. Hon menar att socialdemokraterna som tidigare varit för att bevara stugområdet intakt sviker sitt vallöfte om de nya planerna genomförs och tycker att man istället kan bygga lite mer i ett område inte långt ifrån stugområdet där det ändå ska byggas många lägenheter.

Jag tror att de flesta som varit runt i detta på ekar och en omväxlande vegetation rika naturområde håller med henne. Ibland kan jag tycka att det skulle vara obligatoriskt för politiker som ska besluta om omstridda planer att först på plats besöka de områden de ska besluta om.

 

 

Dela med dina vänner

 • 119
 • 2
 • 0
 • 0

En snok och en huggorm visade sig i Hammarbyskogen på söndagen

91Mykologen (svampexperten) Kjell Hedberg fotograferar en huggormshona …

81… under bioblitzen …

101… i Hammarbyskogen på söndagen.

61Även en snok visade sig …

51… men fann för gott …71a… att fly fältet.

11Några av naturinveterarna i Hammarbyskogen. Från vänster: Magdalena Agestam, Jan Andersson, Kristoffer Hahn, Gunnar Björndahl och Ellinor Delin.

121

Bland de tidigt blommande växterna fann de bland andra den oansenliga vispstarren …

21… liksom den likaledes oansenliga men vackra nagelörten.

41Själv råkade jag på en tioprickig nyckelpiga.

Under några grenar och bruna löv låg snoken hoprullad innan den fann för gott att slingra sig iväg medan huggormshonan tycktes ligga och sola sig i lugn och ro en bra stund innan hon efter att ha blivit flitigt fotograferad slingrade sig iväg också hon ned i en hålighet under en trädstam.

Det var i Hammarbyskogen på söndagen under en s.k. bioblitz, en snabbinventering, av kunniga botanister och andra naturkunniga (med anledning av byggplanerna i den stadsnära skogen) som ormarna visade sig.

Den rika förekomsten av kräldjur, liksom de gamla träden, tallarna, asparna och sälgarna är några av de naturvärden som den av många daghem utnyttjade Hammarbyskogen är så rik på, förklarade Maria Bergström från Naturskyddsföreningen vid återsamlingen efter ett par timmars inventering.

Över sextio olika arter kärlväxter hittades vid snabbgenomgången. Några blommande som den oansenliga vispstarren liksom den likaså oansenliga nagelörten. Själv hittade jag en tioprickig nyckelpiga som satt och vilade sig i vecket mellan två till hälften utvecklade druvfläderblad.

 

 

Dela med dina vänner

 • 67
 • 2
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Kul med bioblitz och ormmöten! "Huggormen" är dock en svart snok. Av storleken att döma en hona. Hoppas de kan leva kvar i området även i framtiden, trots exploatering.

Vide Ohlin, 18:56, 21 april 2015. Anmäl