Judiska museet i gamla synagogan

3a

I  f.d.  gudstjänstlokalen, en trappa upp, i den gamla synagogan på Själagårdsgatan 19 i Gamla stan …

2a

… (här fotograferad från andra hållet) med den bevarade kvinnoläktaren …

1a

… ska basutställningen växa fram, berättade Judiska museets intendent Yael Fried när hon visade mig runt.

5a

På bottenvåningen, i det rum som var arrestlokal när Nicolai polisstation fanns i lokalerna, pågår än så länge kontorsarbete.

7a

Exteriörbild på Judiska museet,  f.d. synagogan, f.d. sjömanskyrkan, f.d. polisstationen, f.d. arkitektkontoret, som beräknas öppna för allmänheten om ett och ett halvt år när allt renoveringsarbete är klart.

Jag tittade in till Judiska museet i deras nya ännu inte öppnade lokaler i den gamla synagogan (1795-1870), f.d. Sjömanskyrkan (1870-1890), f.d. Nicolai polisstation (1890-1972), senast arkitektkontor, på Själagårdsgatan 19, vid Tyska Brunnsplan, i Gamla stan.

Hit flyttade Judiska museet för ett drygt halvår sedan från Hälsingegatan i Vasastan men har ännu inte öppnat för för allmänheten. Mycket arbete återstår för att inrätta lokalerna för sitt nya ändamål, som handikappanpassning och andra byggnadsarbeten. Byggnadslov har just meddelats för renoveringen.

Preliminärt öppnar museet i november 2018. En ny basutställning ska också byggas. Den ska bland annat fokusera på berättelser om judiska erfarenheter av att leva i det svenska samhället, berättar intendenten Yael Fried som guidade mig runt.

Historien sitter bokstavligen i väggar och golv i denna fascinerande lokal i två våningar. Så finns till exempel kvinnoläktaren i synagogan kvar liksom rummet som fungerade som arrestlokal under epoken som polisstation.

Fram till att museet öppnar kommer man att arrangera publika evenemang utanför museet med premiär i Tyska kyrkan i Gamla stan den 28 september då konstnären Johan Thurfjells verk ”Det stora judedopet” framförs. Det syftar på en händelse 1681 då två invandrade judefamiljer döptes och övergick till kristendomen. Det var inte förrän hundra år senare som judar fick bosätta sig i Stockholm och utöva sin religion, och först ytterligare hundra år senare, 1870, som judar fick fulla medborgerliga rättigheter i Sverige.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 3

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Liljeholmsbadets öde avgörs på tisdag – Öppet brev till politikerna

2a

Liljeholmsbadets öde avgörs på tisdag.

5a

Inför beslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden har Liljeholmsbadets vänner …

4a

… skrivit ett öppet brev till politikerna …

3a

… där man presenterar en egen utredning som visar att det blir betydligt billigare att rusta upp badet än vad fastighetskontorets tjänstemän kommit fram till i sitt tjänsteutlåtande.

Liljeholmsbadets ödesdag infaller om en vecka. Tisdagen den 16 maj beslutar politikerna om fastighetskontorets rekommendation att ”avyttra Liljeholmsbadet” eftersom ” kostnaden för att renovera badet bedöms uppgå till minst 100 mnkr” ska följas eller inte.  Ärendet kommer upp i både fastighetsnämnden och idrottsnämnden.

Nu har Föreningen Liljeholmsbadets vänner skrivit ett öppet brev till alla berörda politiker där man vädjar om en noggrannare utredning av kostnaderna för en upprustning av badet. Föreningens egen utredning som gjorts av Pampas Marinaentreprenad  kommer fram till att 45-50 miljoner (alltså inte minst 100 miljoner) är tillräckligt och då får man ett bad som är i stor sett underhållsfritt i minst 50 år.

Föreningen pekar också på att att badet har stort kulturhistoriskt värde och är grönklassat av Stadsmuseet, d.v.s. den nästa högsta klassningen. Man ser också en potential att locka nya badgäster genom t. ex.  ett modernt spa-tänkande med yoga, massage och andra populära inslag och en enkel caféverksamhet samt en medveten satsning på rehab för äldre och rörelsehindrade. Föreningen vill också ha badet öppet sommartid och inom ett inhägnat område möjliggöra bad i Mälaren. Sammanlagt runt 3 500 personer har skrivit på listan för att bevara Liljeholmsbadet.

Här är hela det öppna brevet från Föreningen Liljeholmsbadets vänner till politikerna, dagtecknat det 9 maj 2017:

Öppet brev till politikerna i Stockholms fastighets- och idrottsnämnd

Fastighetskontoret har i sin utredning dömt ut Liljeholmsbadet som badhus och föreslagit att badet avyttras till annan ospecificerad verksamhet.
Föreningen Liljeholmsbadets vänner har tidigare pekat på att utredningen är ofullständig och därför utgör ett alltför dåligt beslutsunderlag. Men egentligen är det inte ett fortsatt utredande som vi förordar. Vi ser inga hinder för att omedelbart påbörja ett anbudsförfarande för en renovering enligt vårt förslag nedan:

Vi anser att Fastighetskontoret i sin utredning har missat några väsentliga punkter och därför gjort en felbedömning:

* Man dömer ut badets småskaliga koncept med 16-metersbassäng och förordar en 25-metersbassäng med separat undervisningsbassäng. Och med dessa förutsättningar handlar det om att bygga ett helt nytt badhus. En större bassäng får helt enkelt inte plats i den nuvarande byggnaden.. Vi anser att konceptet med en mindre, lugn bassäng utan simklubbstävlingar och med extra varmt vatten är ett viktigt komplement till de större simhallarna. De många äldre personer och rörelsehindrade som nyttjat badet vittnar om hur välgörande badet varit för deras hälsa och hur viktigt det varit för deras rehabilitering.

* Man förutsätter att en renovering av badet skulle innebära nybyggnadskrav, vilket skulle innebära mycket kostsamma ombyggnader, men vårt förslag innebär renovering och bör därför tillåtas drivas i nuvarande utförande och utrustning.

Ny kassun med den befintlig överbyggnad

Vårt förslag innebär att man får ett helrenoverat badhus och dessutom en kassun som blir i stort sett underhållsfri i minst 50 år.
Förslaget bygger på en kostnadsberäkning, gjord av Pampas Marinentreprenad som har stor erfarenhet av betongkassuner och andra gjutprojekt. Inom Pampas marinentreprenads företagssfär finns även Aquavilla som har stor erfarenhet av att tillverka flytande betongkassuner för flytande hus.

I korthet innebär förslaget att man gjuter en helt ny betongkassun som kan ersätta det befintliga betongskrovet och bassängkonstruktionen – ett arbete som kräver kunskap och erfarenhet av marina konstruktioner för att kunna balansera bassängkassunens flytkropp i förhållande till både sin egen och överbyggnadens vikt.

Därefter lyfter man över den gamla överbyggnaden, helt eller delvis på den nya kassunen. Det ger ett tillfälle att göra önskvärda ändringar såsom förbättra isoleringen eller ändra fönstersättning till den ursprungliga och återställa badet utseendemässigt till den arkitektoniska pärla det en gång varit.

Pampas utgår ifrån den gamla konstruktionen av betongkassunen och gör de ändringar som krävs för att uppfylla de önskemål och krav som ställs på en nytillverkad betongkassun. De tillverkar kassunen anpassad för den utrustning och de utrymmen som skall finnas i badhuset.

Kostnadsberäkning

Pampas har tagit fram en grov budgetkalkyl baserat på deras tidigare liknande projekt. Att göra en noggrann kalkyl i detta skede är tidskrävande och kan dessutom riskera att diskvalificera Pampas Marinentreprenad vid en eventuell framtida upphandling av projektet och detta är något de inte vill riskera.

Vikten på en ny betongkassun med mått som det gamla badhuset uppskattas till cirka. 500 ton, exklusive utrustning. Kostnaden för en sådan kassun uppskattas till 20–25 miljoner kronor, fördelat enligt följande:.

Projektering: 1–3 miljoner, Betong + armering och övrigt material: 7–10 miljoner, Formsättning, gjutning och finish: 6–8 miljoner, Övriga kostnader: 2–4 miljoner

Kostnaden för renoveringen av överbyggnaden beror på många faktorer och på ambitionsnivå. Föreningen har självklart inte kunnat beräkna kostnaderna i detalj för renoveringen av den. Men med hjälp av Pampas marinentreprenad och föreningens arkitektgrupp, har vi uppskattat att det skulle rymmas i en budget på 25 miljoner kronor, vilket vi anser är väl tilltaget.

Totalt innebär detta att en totalkostnad för komplett nyckelfärdigt badhus med kassun hamnar på cirka 45–50 miljoner kronor.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Liljeholmsbadet är i Stadsmuseets klassificering av Stockholms byggnader grönklassat. Det innebär att det bedöms som ”särskilt värdefullt från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Klassningen innebär att ingrepp som görs i byggnaden inte får vara ovarsamma ur kulturhistorisk synvinkel, negativa för stadsbilden eller förvanska kulturhistoriska värden.

I vårt förslag kommer synliga delar inte att skilja sig från badets nuvarande utseende eftersom en ny kassun kommer att ligga under vatten. I ett kulturhistoriskt perspektiv bör en sådan ombyggnad betraktas som varsam då den inte förvanskar badets kulturhistoriska värde eller är negativ för stadsbilden. Bassängen och de dolda delarna av skrovet anser föreningen inte vara en kulturhistorisk fråga. Badverksamheten i det flytande badhuset är det kulturhistoriska värdet och det kan fortgå, om än i en ny bassäng. Interiört och exteriört bibehålls befintligt eller kanske till och med ursprungligt utseende. Den nygjutna kassunen ligger osynlig under vattenytan. Den behöver inte göras högre och förändrar inte heller stadsbilden. Badet får samma yttermått som idag och kommer att i stadsmiljön se ut som före ombyggnaden.

Öka intäkterna

I samband med renoveringen bör man också se över hur intäkterna kan ökas. Badet är beläget där det mycket populära promenadstråket runt Årstaviken tar sin början. Längs stråket finns redan ett flertal olika frilufts- och idrottsaktiviteter. Med en uppgradering (café och spa) och en tydligare marknadsföring bör badet kunna nå en större målgrupp.

Vi ser goda möjligheter att öka besökarantalet avsevärt – och därmed intäkterna – med en rad åtgärder. Här är några exempel:

* Badet bör vara öppet även på sommaren och det bör finnas möjlighet att bada i Mälaren inom ett inhägnat område. Det nyrenoverade, vackra badhuset kommer att bli en fin turistattraktion som Stockholm skulle känna stolthet för.

* En enkel caféverksamhet skulle öka trivseln och även ge inkomster.

* Med ett modernt spa-tänkande, med yoga, massage och andra populära inslag kan man locka helt nya grupper.

* En medveten satsning på rehab för äldre och rörelsehindrade skulle öka besökarantalet och ge stora samhällsvinster (Till skillnad från Fastighetskontoret anser brukarna inom handikappföreningarna att Liljeholmsbadet har extremt bra tillgänglighet även med nuvarande standard.)

Vi tror inte att en renovering behöver belasta den kommunala budgeten fullt ut. Vi ser goda möjligheter att söka pengar för renovering genom länsstyrelsens bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Möjligheten att få medel genom EU och fonder som är inriktade på bevarande av kulturhistoriska byggnader.

Liljeholmsbadets vänner kräver:

Med stöd av våra medlemmar och i kraft av den tidigare inlämnade namninsamlingen med mer än 3500 namn kräver vi att ärendet bordläggs på fastighets- och idrottsnämndernas maj-sammanträden och:

* att anbud tas in från lämpliga aktörer på marknaden, enligt vår modell för renovering av badet

* att möjligheter till bidrag för att finansiera badets renoveringskostnader utreds.

Stockholm den 9 maj 2017
För Föreningen Liljeholmsbadets Vänner

Stefan Lundström, ordförande
Ola Forsby, arkitekt SAR/MSA
Per Glembrandt, arkitekt SAR/MSA”

Läs även fastighetskontorets tjänsteutlåtande om Liljeholmsbadet här

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Richard Bengtsson (lib): ”Undermålig utredning om Liljeholmsbadet”

11

”Liljeholmsbadet är i undermåligt skick. Det kostar hundratals miljoner att renovera”, sade finansborgarrådet Karin Wanngård (s). Det är utredningen om Liljeholmsbadet som är undermålig”, sade Richard Bengtsson (lib).

31

Liljeholmsbadets Vänner har låtit Pampas Marinentreprenad räkna på vad det skulle kosta att renovera Liljeholmsbadet. Summan skulle landa på cirka 50 miljoner kronor, enligt företaget. I dag avgörs Liljeholmsbadets framtid i fastighetsnämnden.

Det är inte rätt att satsa på en upprustning av Liljeholmsbadet. Det skulle kosta hundratals miljoner. Badet har bara 40 000 besökare om året att jämföra med Vällingbybadet och Farstabadet som har 200 000 och Eriksdalsbadet som har 1,2 miljoner besök om året, sade finansborgarrådet Karin Wanngård (s) när hon och liberalen Richard Bengtsson diskuterade en utredning som gjorts av fastighetskontoret om vad som behöver göras för att göra badet funktionsdugligt igen.

Liljeholmsbadet är i undermåligt skick, menade Karin Wanngård medan Richard Bengtsson menade att det var utredningen som om badet som är undermålig. Man har inte räknat på kostnaderna utan endast använt nyckeltal, sade han.

Föreningen Liljehomsbadets Vänner som samlat in runt 3 500 namn som överlämnades till fastighetsnämndens politiker i januari har låtit Pampas Marinaentreprenad ingående räkna på vad det skulle kosta att iordningställa badet.

Det rör sig om cirka 50 miljoner kronor, inte hundratals miljoner som fastighetskontoret kommit fram till.

Fastighetsnämnden avgör Liljeholmsbadets öde i dag tisdag.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

En bil kommer lastad med en telefonkiosk till Gamla stan

11

Den gamla telefonkiosken nyrenoverad…

31… på väg upp för Slottsbacken förbi högvakten …

21

… och Olaus Petri utanför Storkyrkan …

41

… lastas av …

51

… och baxas åter på sin rätta plats av Folke Ackerman och hans team Leif Larsson. Ragge och Robin Karpegård.

På torsdagsmorgon kom en bil lastad med en gammal telefonkiosk uppför Slottsbacken. Det är den nyreparerade gamla kiosken som varit försvunnen under en tid från Trångsund utanför Storkyrkan.

Den har varit på renovering hos telefonkioskdoktorn Folke Ackerman i Spånga. Nymålad och doftande linoljefärg baxades den av släpet och på plats till fromma inte minst för stadens turister som älskar att fotografera varandra i kiosken som blivit något av ett varumärke för Stockholm.

Också dubbelkiosken på Kornhamnstorg är tillbaka nymålad och grann. Den gamla kiosken uppe vid Mosebacke torg hämtades av telefonkioskdoktorn till verkstaden för en uppsnyggning också den. Leve de gamla telefonkioskerna!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Har de även fungerande telefoner i? Mynttelefoner? Eller har de fyllts med anant, uppdaterat innehåll såsom mobilladdare eller wifi?

Gustav Svärd, 10:33, 9 juni 2016. Anmäl

Åttioåriga kastanjen blir kvar när Baggensparken i Gamla rustas upp

21

Samråd om upprustning av Baggensparken i Gamla stan genomfördes på plats under onsdagen.

31

Majoriteten av deltagarna i samrådet blev lugnade när landskapsarkitekten Karin Mehlis berättade att …

11

… den åttioåriga kastanjen (en av fyra i Gamla stan) blir kvar och inte sågas ned som ett rykte lär ha förmält.

41

Och så här såg det ut på platsen 1901 långt innan det blev park. Bilden tagen åt andra hållet jämfört med närmast ovanstående bild. Foto: Stockholmskällan

Baggensparken, stadens kanske mest okända park, på Baggensgatan i Gamla stan ska rustas upp. Ett tjugotal närboende, flera från det intilliggande seniorboendet, mötte upp vid samrådet på onsdagen. Några hade nåtts av ryktet att den runt åttioåriga, mäktiga kastanjen skulle sågas ned. Så är inte fallet även om ett par av de närvarande helst sett att så skedde eftersom de tycker att den skuggar för mycket.

Den överväldigande majoriteten blev lättade när de hörde stadsdelens landskapsarkitekt Karin Mehlis och parkingenjör Kenneth Kempendahl berätta att staden vill bevara den kulturhistoriska prägeln på parken som i sin helhet anlades för sjutttiofem år sedan.

Upprustningen av parken innebär inga större förändringar jämfört med dagens utseende. Några buskar försvinner och ersätts av nya. En ny bänk tillkommer. Jorden byts ut. Järnbågsstaket runt planteringar monteras. Någon ville ha förbudsskylt mot att rasta hundar. Men det går inte eftersom det strider mot den lokala ordningsstadgan, berättade Kenneth Kempendahl. Kanske blir det några odlingslotter om önskemål därom kommer fram i samrådet som pågår fram till midsommar. I höst börjar upprustningen.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Två nya entréer tas upp när länsstyrelsen byggs om till bostäder

f1Länsstyrelsen lämnade det s.k. Ämbetshuset på Hantverkargatan för tre månader sedan och nu ska det byggas om till 180 bostäder …

c1… och två nya entréer till huset tas upp, den  ena rakt ovanför övergångsstället (som det visas på denna skiss som finns med i detaljplaneförslaget) …

b1

… och den stora mittengården ska öppnas upp för allmänheten och delvis glasas in som uteservering …

d1

… till caféet (som skulle kunna se ut så här) i den tidigare receptionen till länsstyrelsen.

a1

Så här såg det ut vid stora entrén mot Hantverkargatan i september 1925 alldeles innan Ämbetshuset var färdigbyggt. Foto: SvD

För ett kvartal sedan flyttade Länsstyrelsen efter fyra decennier från det nittioåriga s.k. Ämbetshuset på Hantverkargatan 29 på Kungsholmen till Regeringsgatan. Ämbetshuset byggdes ursprungligen för Byggnadsstyrelsen 1926 efter ritningar av arkitekten Axel Lindegren.

Nu ska Ämbetshuset förvandlas till bostadshus. Gamla kontor och korridorer byggs om av Oscar Properties till 180 bostadsrätter i olika storlekar. I huvudsak behålls den gamla byggnaden karaktär med vissa undantag.

Två nya entréer öppnas (till någon form av offentliga lokaler) på ömse sidor om den pampiga huvudentrén vid Hantverkargatan. En hel del nya fönster och  terrasser tillkommer i takhöjd. Nya balkonger byggs på de tre innergårdarna av vilka de två minsta blir privata innergårdar för bostadsrättsinnehavarna medan den stora mittgården öppnas upp för allmänheten och delvis glasas in för att fungera som uteservering till caféet som planeras i Länsstyrelsens gamla reception.

Positivt är att den stora gården öppnas upp för allmänheten. Om planen (som just nu ställs ut, med samråd 12 april kl 18-20 i Tekniska nämndhuset) går igenom så ska allmänheten också när allt är klart kunna passera igenom kvarteret via gården från Hantverkargatan till Garvargatan och tvärtom.

Läs också: Länsstyrelsen på Hantverkargatan förvandlas till bostadsrätter

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Regeringsbeslut före mars månads utgång om 2 miljarder kronor till Operans om- och tillbyggnad

21Ungefär så här (i grova drag) kommer Operan att se ut (sedd från Strömbron) efter den planerade tillbyggnaden mot Kungsträdgården.

11

Anders Bodin, kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk, projicerade ovanstående något suddiga bild på duken vid ett arkitekturseminarium i Abf-huset på lördagen (till vänster i bild seminariets moderator Martin Rörby).

41

De tillkommande byggnadsvolymerna kommer att ersätta Operakällarens tidigare tillbyggnader (bilden) mot Kungsträdgården …

51

… medan fasaden mot Gustav Adolfs torg förblir intakt även efter om- och tillbyggnaden …

61

… vilket gör att stockholmarna (och alla andra) även i framtiden kommer att kunna njuta av den rika utsmyckningen.

Före mars månads utgång väntas regeringen besluta att avsätta två miljarder kronor för om- och tillbyggnad av Operan vid Gustav Adolfs torg.

Det berättade Anders Bodin, ordförande i Stockholms skönhetsråd tillika kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk, vid ett seminarium om arkitekturhistorikerns roll i stadsbyggandet som hölls i Abf-huset på lördagen.

Operans fasad mot Gustav Adolfs torg förblir oförändrad efter den planerade om- och tillbyggnaden medan de stora yttre förändringarna sker mot Kungsträdgården. Där ersätts befintliga tillbyggnader (Nils Teschs och Peter Celsings från 50-talet på de ursprungliga terrasserna och den s.k. Lagerlunden från 1970) av nya betydligt större byggnadsvolymer för Operans ökade lokalbehov.

Anders Bodin visade en grovskiss på hur Operahuset kommer att te sig i framtiden sett från Strömbron. Ombyggnadsarbetena, som påbörjas tidigast 2020, beräknas ta 3-4 år. Därmed är alla spekulationer om ett nytt Operahus för fem miljarder kronor på annan plats i staden definitivt över.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Skylten på ”Anna Lindhagens” hus invigs internationella kvinnodagen

11

”Skylt-Gunnar” Andersson skruvar fast en av Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar …

21

… på 1700-talshuset Fjällgatan 34 medan Suzanne Lindhagen assisterar.


31

Här bodde den socialt och kulturellt engagerade politikern Anna Lindhagen (1870-1941) …

41

… och här inrättade hon ett litet museum som heter Stigbergets borgarrum.

Unknown

Anna Lindhagen i unga år …

Unknown1

… och på äldre dar.

Gunnar Andersson står och skruvar fast en blå skylt på fasaden till stenhuset Fjällgatan 34, den senaste i raden av Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar som sätts upp på kulturhistoriskt intressanta byggnader i staden och som innehåller en kortfattad information om huset i fråga.

I det runt två hundra år gamla stenhuset finns ett litet museum kallat Stigbergets borgarrum. Det möblerades för att visa hur en tjänstemannfamilj kunde bo på 1860-talet. Den socialt och kulturellt engagerade kommunalpolitikern Anna Lindhagen (1870-1941), som själv bodde i huset, skapade museet 1929.

I en tid när till och med hela Gamla stan var rivningshotad för drygt hundra år sedan fanns inte mycket känsla bland stadens ledande politiker för att bevara gamla, kulturhistoriskt värdefulla, miljöer.

Anna Lindhagen var ett av få undantag. 1913 motionerade hon om att rädda och restaurera delar av den gamla bebyggelsen på Söder, exempelvis på Åsöberget och Fjällgatan. Utan Anna Lindhagens initiativ hade staden i dag varit fattigare på miljöer från en gången tid.

Anna Lindhagen var också en av tillskyndarna 1902 av Stockholms förening för kvinnans politiska rösträtt vars arbete till sist gav resultat 1921 liksom hon var en av initiativtagarna till koloniträdgårdsrörelsen 1906.

Naturligt därför att kulturhusskylten på Fjällgatan 34 invigs på internationella kvinnodagen den 8 mars. Det sker kl 16 varefter det är öppet hus i Stigbergets borgarrum för intresserad allmänhet.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Man hade kunnat tillägga att hon spelade en förhållandevis stor roll i samernas tidiga organiserande. Rekommenderar ett sommartida besök i Anna Lindhagens täppa för övrigt! Verkligen kul med skylten. Mvh PE

Peter Ericson (Webbsida), 12:31, 8 mars 2016. Anmäl

Liljevalchs till Brunkebergstorg Vårsalongen nås via bygghiss

11Gert Germeraads ”Big Head” är ett flera spektakulära verk på Liljevalchs vårsalong …

21

… som öppnar på lördag och i år har flyttat till Galleriakvarteret vid Brunkebergstorg …

31

… och som nås …

41

… via en bygghiss högt upp i huset.

51

Redan på torsdagen tjuvstartade visningen av utställningen när konsthallschefen Mårten Castenfors …

61

… presenterade den i en film för pensionärerna  (på filmduken Björn Larssons och George Sjöstedts ”Olja på duk”) … 

71

… på Pilträdets serviceboende på Kungsholmen.

Liljevalchs hundra år gamla museibyggnad ute på Djurgården har stängts för renovering och grundförstärkning. Därför har konsthallen tillfälligt flyttat till Malmtorgsgatan 8 i Galleriankvarteret vid Brunkebergstorg.

Vårsalongen 2016, i två plan högt upp i huset, med vernissage fredag 12 februari, nås via en bygghiss sedan entréavgiften 20 kr betalats innanför grindarna.

Redan på torsdagen, före både pressvisning och vernissage, presenterades utställningen av konsthallschefen Mårten Castenfors, närvarande såväl personligen som i den färska filmen som visades, för de intresserade gästerna på serviceboendet Pilträdet på Bolinders Plan.

Han berättade om de 214 utvalda verken av de över tvåtusen insända. Det är högt och lågt i alla tänkbara tekniker av både kända och okända konstnärer.

Utställningen är klart sevärd i en spännande miljö som förutom själva konstupplevelsen bjuder på en magnifik utsikt över staden, värd dubbla entréavgiften bara den.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Nya Eastman väcker gamla minnen

11

Eastmaninstitutet har öppnat så smått efter att ha varit stängt drygt två år för ombyggnad och renovering. Men ännu återstår en hel del jobb, särkilt med fontänen utanför entrén.

21

Einar Forseths monumentala väggmålningar i gamla väntrummet …

31

… är lyckligtvis bevarade …

71… liksom den gamla avskavda (men nyfernissade) träelefanten som jag klängde på i min barndom …

51

… och även trähästarna, som ska placeras i trapphuset, berättar Eastmanchefen Susann Kähäri Anerfält. 

41

Nya receptionen.

61

På väg ut upptäcker jag  ett par plastinslagna tandläkarstolar anno dazumal i entrén (sådana som jag tror mig minnas från min egen barndom). Kanske ska de omplaceras till nåt museum.

Eastmaninstitutet vid Vasaparken tog emot sin första patient i tisdags efter att ha varit stängt i runt två år. Men ombyggnaden och renoveringen beräknas inte vara klar helt och hållet förrän i april då också nyinvigningen sker i slutet av månaden.

Folktandvården har samlat större delen av sin specialisttandvård på ”nya” Eastman. För två år sedan jobbade runt hundra personer i huset, i fortsättningen dubbla antalet. Tidigare var det främst speialisttandvård för barn på Eastman, nu också för vuxna. Det berättar chefen för Eastman Susann Kähäri Anerfält.

Eastman väcker minnen och känslor. Här satt jag som lite pojke runt 1950 i väntrummet på den lilla träelefanten och svettades i det kolossala väntrummet med Einar Forseths megamålningar med vintermotiv och sommarmotiv på väggarna och väntade på att ropas upp för att motvilligt släpa mig in i den fruktade väldiga salen med med de oräkneliga antalet tandläkarstolar där andra barn redan satt parkerade, vissa ångestfullt kvidande andra plötsligt tjutande av smärta under tandläkarbehandlingen.

På Eastman fick jag den löstagbara tandställning som skulle förvaras i en brun rund pappburk när den inte användes, tandställningen som jag brukade ha i fickan istället för i munnen och som jag följaktligen tappade vilket mycket lite uppskattades hemma. Mycket lite!

Nu ser jag till min glädje att ”nya” Eastman, som delvis ännu ser ut som en byggarbetsplats, särskilt utanför entrén, där fontänen med jordgloben ännu inte är på plats, har bevarat en hel del av den gamla interiören, som Einar Forseths vägggmålningar från 1933-36, de gamla trädjuren, hästarna som ska ställas upp i trapphuset, och min kära gamla slitna grå träelefant, pietetsfullt restaurerad, nyfernissad med skavsåren kvar som uppstått efter decenniers klängande och ridande av tusen och åter tusen barn som mer eller mindre frivilligt väntat på att komma in till tandläkaren ”med borren”.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1