Liljeholmsbadets öde avgörs på tisdag – Öppet brev till politikerna

2a

Liljeholmsbadets öde avgörs på tisdag.

5a

Inför beslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden har Liljeholmsbadets vänner …

4a

… skrivit ett öppet brev till politikerna …

3a

… där man presenterar en egen utredning som visar att det blir betydligt billigare att rusta upp badet än vad fastighetskontorets tjänstemän kommit fram till i sitt tjänsteutlåtande.

Liljeholmsbadets ödesdag infaller om en vecka. Tisdagen den 16 maj beslutar politikerna om fastighetskontorets rekommendation att ”avyttra Liljeholmsbadet” eftersom ” kostnaden för att renovera badet bedöms uppgå till minst 100 mnkr” ska följas eller inte.  Ärendet kommer upp i både fastighetsnämnden och idrottsnämnden.

Nu har Föreningen Liljeholmsbadets vänner skrivit ett öppet brev till alla berörda politiker där man vädjar om en noggrannare utredning av kostnaderna för en upprustning av badet. Föreningens egen utredning som gjorts av Pampas Marinaentreprenad  kommer fram till att 45-50 miljoner (alltså inte minst 100 miljoner) är tillräckligt och då får man ett bad som är i stor sett underhållsfritt i minst 50 år.

Föreningen pekar också på att att badet har stort kulturhistoriskt värde och är grönklassat av Stadsmuseet, d.v.s. den nästa högsta klassningen. Man ser också en potential att locka nya badgäster genom t. ex.  ett modernt spa-tänkande med yoga, massage och andra populära inslag och en enkel caféverksamhet samt en medveten satsning på rehab för äldre och rörelsehindrade. Föreningen vill också ha badet öppet sommartid och inom ett inhägnat område möjliggöra bad i Mälaren. Sammanlagt runt 3 500 personer har skrivit på listan för att bevara Liljeholmsbadet.

Här är hela det öppna brevet från Föreningen Liljeholmsbadets vänner till politikerna, dagtecknat det 9 maj 2017:

Öppet brev till politikerna i Stockholms fastighets- och idrottsnämnd

Fastighetskontoret har i sin utredning dömt ut Liljeholmsbadet som badhus och föreslagit att badet avyttras till annan ospecificerad verksamhet.
Föreningen Liljeholmsbadets vänner har tidigare pekat på att utredningen är ofullständig och därför utgör ett alltför dåligt beslutsunderlag. Men egentligen är det inte ett fortsatt utredande som vi förordar. Vi ser inga hinder för att omedelbart påbörja ett anbudsförfarande för en renovering enligt vårt förslag nedan:

Vi anser att Fastighetskontoret i sin utredning har missat några väsentliga punkter och därför gjort en felbedömning:

* Man dömer ut badets småskaliga koncept med 16-metersbassäng och förordar en 25-metersbassäng med separat undervisningsbassäng. Och med dessa förutsättningar handlar det om att bygga ett helt nytt badhus. En större bassäng får helt enkelt inte plats i den nuvarande byggnaden.. Vi anser att konceptet med en mindre, lugn bassäng utan simklubbstävlingar och med extra varmt vatten är ett viktigt komplement till de större simhallarna. De många äldre personer och rörelsehindrade som nyttjat badet vittnar om hur välgörande badet varit för deras hälsa och hur viktigt det varit för deras rehabilitering.

* Man förutsätter att en renovering av badet skulle innebära nybyggnadskrav, vilket skulle innebära mycket kostsamma ombyggnader, men vårt förslag innebär renovering och bör därför tillåtas drivas i nuvarande utförande och utrustning.

Ny kassun med den befintlig överbyggnad

Vårt förslag innebär att man får ett helrenoverat badhus och dessutom en kassun som blir i stort sett underhållsfri i minst 50 år.
Förslaget bygger på en kostnadsberäkning, gjord av Pampas Marinentreprenad som har stor erfarenhet av betongkassuner och andra gjutprojekt. Inom Pampas marinentreprenads företagssfär finns även Aquavilla som har stor erfarenhet av att tillverka flytande betongkassuner för flytande hus.

I korthet innebär förslaget att man gjuter en helt ny betongkassun som kan ersätta det befintliga betongskrovet och bassängkonstruktionen – ett arbete som kräver kunskap och erfarenhet av marina konstruktioner för att kunna balansera bassängkassunens flytkropp i förhållande till både sin egen och överbyggnadens vikt.

Därefter lyfter man över den gamla överbyggnaden, helt eller delvis på den nya kassunen. Det ger ett tillfälle att göra önskvärda ändringar såsom förbättra isoleringen eller ändra fönstersättning till den ursprungliga och återställa badet utseendemässigt till den arkitektoniska pärla det en gång varit.

Pampas utgår ifrån den gamla konstruktionen av betongkassunen och gör de ändringar som krävs för att uppfylla de önskemål och krav som ställs på en nytillverkad betongkassun. De tillverkar kassunen anpassad för den utrustning och de utrymmen som skall finnas i badhuset.

Kostnadsberäkning

Pampas har tagit fram en grov budgetkalkyl baserat på deras tidigare liknande projekt. Att göra en noggrann kalkyl i detta skede är tidskrävande och kan dessutom riskera att diskvalificera Pampas Marinentreprenad vid en eventuell framtida upphandling av projektet och detta är något de inte vill riskera.

Vikten på en ny betongkassun med mått som det gamla badhuset uppskattas till cirka. 500 ton, exklusive utrustning. Kostnaden för en sådan kassun uppskattas till 20–25 miljoner kronor, fördelat enligt följande:.

Projektering: 1–3 miljoner, Betong + armering och övrigt material: 7–10 miljoner, Formsättning, gjutning och finish: 6–8 miljoner, Övriga kostnader: 2–4 miljoner

Kostnaden för renoveringen av överbyggnaden beror på många faktorer och på ambitionsnivå. Föreningen har självklart inte kunnat beräkna kostnaderna i detalj för renoveringen av den. Men med hjälp av Pampas marinentreprenad och föreningens arkitektgrupp, har vi uppskattat att det skulle rymmas i en budget på 25 miljoner kronor, vilket vi anser är väl tilltaget.

Totalt innebär detta att en totalkostnad för komplett nyckelfärdigt badhus med kassun hamnar på cirka 45–50 miljoner kronor.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Liljeholmsbadet är i Stadsmuseets klassificering av Stockholms byggnader grönklassat. Det innebär att det bedöms som ”särskilt värdefullt från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Klassningen innebär att ingrepp som görs i byggnaden inte får vara ovarsamma ur kulturhistorisk synvinkel, negativa för stadsbilden eller förvanska kulturhistoriska värden.

I vårt förslag kommer synliga delar inte att skilja sig från badets nuvarande utseende eftersom en ny kassun kommer att ligga under vatten. I ett kulturhistoriskt perspektiv bör en sådan ombyggnad betraktas som varsam då den inte förvanskar badets kulturhistoriska värde eller är negativ för stadsbilden. Bassängen och de dolda delarna av skrovet anser föreningen inte vara en kulturhistorisk fråga. Badverksamheten i det flytande badhuset är det kulturhistoriska värdet och det kan fortgå, om än i en ny bassäng. Interiört och exteriört bibehålls befintligt eller kanske till och med ursprungligt utseende. Den nygjutna kassunen ligger osynlig under vattenytan. Den behöver inte göras högre och förändrar inte heller stadsbilden. Badet får samma yttermått som idag och kommer att i stadsmiljön se ut som före ombyggnaden.

Öka intäkterna

I samband med renoveringen bör man också se över hur intäkterna kan ökas. Badet är beläget där det mycket populära promenadstråket runt Årstaviken tar sin början. Längs stråket finns redan ett flertal olika frilufts- och idrottsaktiviteter. Med en uppgradering (café och spa) och en tydligare marknadsföring bör badet kunna nå en större målgrupp.

Vi ser goda möjligheter att öka besökarantalet avsevärt – och därmed intäkterna – med en rad åtgärder. Här är några exempel:

* Badet bör vara öppet även på sommaren och det bör finnas möjlighet att bada i Mälaren inom ett inhägnat område. Det nyrenoverade, vackra badhuset kommer att bli en fin turistattraktion som Stockholm skulle känna stolthet för.

* En enkel caféverksamhet skulle öka trivseln och även ge inkomster.

* Med ett modernt spa-tänkande, med yoga, massage och andra populära inslag kan man locka helt nya grupper.

* En medveten satsning på rehab för äldre och rörelsehindrade skulle öka besökarantalet och ge stora samhällsvinster (Till skillnad från Fastighetskontoret anser brukarna inom handikappföreningarna att Liljeholmsbadet har extremt bra tillgänglighet även med nuvarande standard.)

Vi tror inte att en renovering behöver belasta den kommunala budgeten fullt ut. Vi ser goda möjligheter att söka pengar för renovering genom länsstyrelsens bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Möjligheten att få medel genom EU och fonder som är inriktade på bevarande av kulturhistoriska byggnader.

Liljeholmsbadets vänner kräver:

Med stöd av våra medlemmar och i kraft av den tidigare inlämnade namninsamlingen med mer än 3500 namn kräver vi att ärendet bordläggs på fastighets- och idrottsnämndernas maj-sammanträden och:

* att anbud tas in från lämpliga aktörer på marknaden, enligt vår modell för renovering av badet

* att möjligheter till bidrag för att finansiera badets renoveringskostnader utreds.

Stockholm den 9 maj 2017
För Föreningen Liljeholmsbadets Vänner

Stefan Lundström, ordförande
Ola Forsby, arkitekt SAR/MSA
Per Glembrandt, arkitekt SAR/MSA”

Läs även fastighetskontorets tjänsteutlåtande om Liljeholmsbadet här

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Protesterna fortsätter mot planerad rivning av Astoriahuset

1a

Den liberale stadsbyggnadspolitikern Björn Ljung …

3a

… var en av talarna vid demonstrationen på Nybrogatan som uppmanade Länsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården att tänka om och varsamt renovera Astoriahuset från 1873 istället för att riva …

b1… och bygga nytt enligt denna modell, ett nytt hus med ett stort svängande tak …

4a

… och så här ser det ut i dag från motsatta hållet, från Nybrogatan.

5a

Björn Tarras Wahlberg uppmanade alla att ringa till Länsförsäkringars vd och framföra sina åsikter. Det hade han själv gjort.

Protesterna mot den planerade rivningen av det så kallade Astoriahuset från 1873 på Nybrogatan fortsätter trots att detaljplanen vunnit laga kraft efter slutgiltigt beslut i Mark- och miljödomstolen.

Men det betyder inte att fastighetsägaren Länsförsäkringar genom sitt dotterbolag Humlegården Fastigheter AB tvingas riva byggnaden. Det är fortfarande fullt möjligt att spara den gamla byggnaden och renovera den.

Och det var vad Stockholmsliberalernas ledande stadsbyggnadspolitiker Björn Ljung uppmanade bolaget vid ett gatumöte utanför den omstridda byggnaden.

”Äger man fastigheter i innerstan har man ett ansvar att förvalta dem. Kom igen Humlegården. Ni kan låta bli att riva. Gör en varsam upprustning av huset i stället. Gör om! Gör rätt! ”, sade Björn Ljung.

Björn Tarras Wahlberg, ledare för motståndet mot det planerade Nobelbygget på Blasieholmen, uppmanade alla att ringa till vd:n för Länsförsäkringar och försöka få honom att ändra på rivningsplanerna. Det hade han själv gjort, berättade han.

Den 12 maj klockan 15 (årsdagen av almstriden 1971) planeras en ny demonstration på Engelbrektsplan 1, Humlegårdens Fastigheters huvudkontor, för att försöka rädda Astoriahuset från rivning.

PS. Astoriahuset, som numera uppfattas som en flygel till gathuset på Nybrogatan, gathuset där f.d. biografen Astoria (som fastighetsägaren Länsförsäkringar för övrigt också ville riva från början, men nu planerar att renovera), är egentligen huvudfasaden till den på den i slutet av 1800-talet planerade paradgatan mellan Nybrogatan och Grev Turegatan som dock aldrig kom att förverkligas.

Läs också: Astoriahuset närmar sig rivning

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Det ser mörkt ut för Liljeholmsbadet – Krav på bättre underlag inför beslut

3124

Hård kritik riktas mot den politiska s-v-mp-majoritetens uppfattning att Liljeholmsbadet ska läggas ned för gott utan att förutsättningarna att rädda badet utretts ordentligt.

Det stängda Liljeholmsbadet var åter uppe till diskussion vid måndagskvällens kommunfullmäktige vid den så kallade frågestunden.

Richard Bengtsson (lib), vice ordförande i fastighetsnämnden, underkände den utredning som ligger till grund för planerna att låta det populära Liljeholmsbadet förbli stängt för gott.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (s) å sin sida menade att badet är för dyrt att rädda och har för få besökare jämfört med vad det kostar att driva och att det inte finns tid att utreda frågan igen.

Föreningen Liljeholmsbadets Vänner som samlat in runt 3 500 namn för att rädda badet  har låtit Pampas Marinentreprenad ingående räkna på vad det skulle kosta att iordningställa badet.

Det rör sig om cirka 50 miljoner kronor, eller kanske mindre, inte hundratals miljoner som fastighetskontoret kommit fram till i den schablonmässiga utredning som gjorts.

Föreningen säger bland annat i ett pressmeddelande: ”Allianspartierna i Stadshuset går nu på Liberalernas linje att uppdra till nämnden att återkomma med en fördjupad utredning, vilket vi också stöder.”

Vidare: ”Socialdemokraterna förordar en nedläggning av badverksamheten och försäljning av badet.” ” Men hur ställer sig Miljöpartiet till att lägga ner landets enda flytande badhus, grönmärkt och klassat som särskilt skyddsvärt? Och tänker Vänsterpartiet verkligen köra över en folklig opinion där 3 500 människor skrivit på ett upprop för att rädda en levande mötesplats, en unik möjlighet till rehabilitering för handikapporganisationer och det enda badhus oss veterligen som arrangerat bad för hemlösa?”

Ja, det är frågan.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Stadshusoppositionen: ”Kör inte ut det kommersiella från basarerna”

3a

Enbart renovering eller dessutom ombyggnad och utveckling? Stadsbibliotekets upprustning ska utredas på nytt.

1a

Stadshusoppositionen kräver att de två  basarerna även i fortsättningen …

2a

… ska innehålla kommersiella verksamheter för att det därmed sammanhängande folklivet på gatan ska fortsätta att göra området säkrare och tryggare kvällstid.

Renoveringen av Stadsbiblioteket ska utredas vidare.

I ett av alternativen ingår att köra ut McDonalds och de andra kommersiella verksamheterna ur de två s.k. basarerna längs Sveavägen och låta biblioteket disponera dessa istället.

Något som stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) tidigare uttalat som en möjlighet men som oppositionen i Stadshuset är helt emot.

Flera allianspolitiker menade vid debatten i kommunfullmäktige sent på måndagskvällen att den kommersiella verksamheten skapar ett folkliv på kvällarna som ger denna del av stan trygghet på kvällarna.

Återstår att se vad den nya utredningen kommer fram till.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Länsstyrelsen på Kungsholmen blir Anna Whitlocks gymnasium

21Länsstyrelsen på Hantverkargatan blir skola …

31

… och byter namn till Anna Whitlocks gymnasium …

11

… och på Stigberget på Söder är arbetena i full gång att förvandla Frans Schartaus handelsinstitut till P A Fogelströms gymnasium. Och det finns en viss koppling mellan författaren Per Anders Fogelström och feministen och skolpionjären Anna Whitlock. Läs texten!

Gamla länsstyrelsen på Hantverkargatan döps om till Anna Whitlocks gymnasium när den byggts om och tas i bruk för sitt nya ändamål. Det kommer stadens utbildningsnämnd att besluta vid sitt sammanträde om en vecka.

Och på Söder är det redan bestämt att gamla Frans Schartaus handelsinstitut (nu under ombyggnad) på Stigberget döps om till P A Fogelströms gymnasium efter författaren som bodde på Fjällgatan alldeles i närheten.

Det finns en, om än kanske lite krystad, koppling mellan Per Anders Fogelström (1917-1998) och Anna Whitlock (1852-1930).

Rösträttsaktivisten och skolpionjären Anna Whitlock startade den Whitlockska samskolan där pojkar och flickor undervisades tillsammans med moderna pedagogiska metoder. Skolan låg från 1913 på Eriksbergsgatan 8 A (nedlagd sedan 1978, i dag bygdegården Anna Whitlock).

I den skolan gick Per Anders Fogelström som då på 1920-talet bodde först i Vasastan och sedan i Danelii stiftelsehus ”för arbeterskor som inte tillhör politisk fackförening” på Bondegatan 74 på det fattiga Söder med sin mamma och sin syster.

De flesta av hans skolkamrater kom från välbeställda familjer och han kände sig aldrig hemma i skolmiljön på Östermalm. Det var hans farmor och faster som ville att han skulle gå i Whitlockska samskolan och som betalade skolavgiften.

”Någon gång bjöd någon klasskamrat på födelsedagsfest eller julgransplundring, hemmen kunde vara hela hus i Lärkstaden eller Djursholm. Att bjuda tillbaka var omöjligt varför det nästan var skönt om man slapp att bli bjuden, underlägsenheten blev mindre tydlig då”, skrev Per Anders Fogelström i den självbiografiska boken Hem till sist från 1993.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Dom tänker väl inte riva glasobelisken vid Sergels torg?

11

En byggnadsställning monteras upp …

21

… runt den smutsiga glasobelisken …

31

… på Sergels Torg, ska den rivas? Nej renoveras!

41

Trafikborgarrådet Daniel Helldén monterade symboliskt ned den första kassetten med glasprismor som ska rengöras och befrias från kalkavlagringar. Om ett år är allt klart, med ny belysning och allt.

En byggnadsställning är under montering runt konstnären Edvin Öhrströms (1906-1994) 130 ton tunga, 37,5 meter höga skulptur ”Kristall, vertikal accent i glas och stål”, även kallad glasobelisken vid Sergels torg.

Ska den rivas? Nej renoveras!

De 6 000 prismorna ska monteras ned och tvättas rena från smuts och kalkavlagringar samtidigt som stålskelettet rengörs och ytbehandlas. Samtidigt installeras en ny bättre beslysning.

Den första kassetten med glasprismor monterades symboliskt ned av trafikborgarrådet Daniel Helldén på torsdagen. Under det år renoveringen pågår kommer obelisken att vara täckt av ett täckande hölje.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Elvin Öhrn jumpade på isflaken i Svandammsparken innan den torrlades för runt åttio år sedan

11 Kransenbon Elvin Öhrn, 97, på stadens samråd med medborgarna …

81

… om upprustningen av Svandammsparken …

31

… dår han i barndomen jumpade på isflak innan den torrlades …

91

… och han minns när de planterade det här mäktiga trädet (en liten pinne då) i parken för sisådär åttio år sedan.

101

Så här såg Svandammen (längst ned till höger i bild) ut där Elvin jumpade på isfalken innan den torrlades och förvandlades till Svandammsparken. Flygfoto: Oscar Bladh 1931/32, Stockholmskällan

Som pojke jumpade Elvin Öhrn, 97, på isflak i Svandammen i Midsommarkransen innan den torrlades för runt åttio år sedan och förvandlades till Svandammsparken.

-Det hände att man ramlade i när man skulle hoppa, jumpa, från det isflak som höll på att sjunka till nästa isflak. Då gällde det att snabbt ta sig hem och hänga upp de dyblöta kläderna över vedspisen i köket så att de hann torka innan morsan kom hem från jobbet annars …, berättar han.

Dåtidens djärva pojkäventyr slutade inte sällan illa och Elvin Öhrn minns en pojke som efter att ha halkat i från flaket drunknade i Svandammens ett par meter djupa vatten.

På tisdagseftermiddagen kom Elvin Öhrn promenerande ner till Svandammsparken från sin bostad i ett närbeläget hus eftersom staden hade samråd om olika förslag att rusta upp parken. Han tycker det behövs:

-Inte en dag för tidigt. Jag påpekade redan för tio år sedan att de små barnen saknar en ordentlig sandlåda att gräva i och gungor att gunga i.

Elvin Öhrn har blivit sin barndomstrakt trogen där det var så lantligt i hans ungdom och korna betade på ängarna vid närbelägna Nybohovs gård. Han minns också hur han som pojke lyssnade på ett tal som den socialistiske agitatorn Hinke Bergegren höll någon gång i slutet av tjugotalet ute i det fria alldeles nära Svandammsparken.

”De säger att det föds så många oäkta barn i de södra förorterna, men vad ska de sysslolösa syssla med under depressionen”, dundrade Hinke Bergegren, minns Elvin Öhrn med ett glatt leende.

Också nu finns det många små barn i Midsommarkransen. Det syns inte minst i Svandammsparken som börjar rustas nästa år med ny entré från Tellusborgsvägen, större småbarnslek med bland annat gungor (enligt Elvins idé), en ny liten bollplan, en ny klätterställning i ”gropen” (runt vilken spårvagnarnas vändslinga gick på sin tid) och ny större plaskdamm mm.

.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Politisk strid om rockklubben Debasers framtid i Medborgarhuset

11Jag frågade Pontus Werlinder (bilden) utvecklingschef på Fastighetskontoret om Debaser kan vara kvar med  konserter i Medborgarhuset när han berättade om ombyggnadsplanerna för politikerna i Södermalms stadsdelsnämnd på torsdagskvällen. Hans svar blev ”nej”.  Men det kommer att bli politisk strid i frågan eftersom alliansen (i opposition) tagit ställning för att Debaser ska få vara kvar även även efter ombyggnaden medan de röd-grön-rosa majoriteten går på tjänstemännens förslag. Frågan avgörs i kommunfullmäktige.

21

Så här kommer Medborgarhuset att se ut (Folkungagatan närmast) efter renoveringen enligt den officiella visionsbilden …

31

… och så här en av de nya entréerna, den från tunnelbanan …

41

… och så här entrén från Medborgarplatsen sedd inifrån …

51

… och så här det upprustade Forsgrenska badet …

61

… och så här barnavdelningen på biblioteket. Samtliga illustrationer: Nyréns arkitektkontor

Konserternas tid tycks vara över i Medborgarhuset. Debaser måste åter flytta från sina populära konsertlokaler (som man investerat 13 miljoner kronor i). För bara drygt två år sedan tvingades Debaser att överge Slussen. Och nu Medborgarhuset.

Men det kommer inte att ske utan protester och politisk strid. Alliansen, som inte längre styr staden, kräver nu att Debaser ska få vara kvar i Medborgarhuset med sina konserter efter den förestående ombyggnaden och helrenoveringen för beräknade 670 miljoner kronor som bland annat ska resultera i ett nyrenoverat Medborgarhus med nya entréer, upprustat bad, café, restauranger, och ett fyra så gånger stort bibliotek som det nuvarande (i lokaler som Debaser har i dag).

Vid torsdagskvällens sammanträde i Södermalms stadsdelsnämnd berättade ansvariga tjänstemän om den planerade ombyggnaden. Jag frågade utvecklingschefen Pontus Werlinder på fastighetskontoret om det går att på något sätt låta Debaser vara kvar i det nyrenoverade Medborgarhuset. Hans korta svar var ”nej”. Han sade att Fastighetskontoret letar efter andra lämpliga konsertlokaler i stan.

Men alliansen kräver att Debaser ska få vara kvar Medborgarhuset, liksom de över åtta tusen människor som på ett par dagar skrev på protestlistor mot Debasers utflyttning. Debatten lär fortsätta. Kommunfullmäktige avgör slutligen frågan.

Tidsplanen för Medborgarhusets renovering som den ser ut för dagen:

”Byggarbeten planeras påbörjas genom rivning under hösten 2016. Badet kommer att stängas redan sommaren 2016 på grund av bassängens dåliga skick. Inflyttning för vissa verksamheter kommer att påbörjas under hösten 2018. Planerad inflyttning för biblioteket är satt till årsskiftet 2018/2019. Kulturskolan beräknas flytta åter till Medborgarhuset under sommaren 2018 alternativt sommaren 2019. Forsgrenska badet kommer att öppna tre år efter stängning, vilket innebär sommaren 2019.”

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Kom ihåg att det inte bara gäller Debaser. Även Göta Källare som nyöppnade för två år sedan efter miljonrenovering är hotat, det luftga gymmet ska ner i källaren och den kulturklassade arkitekturen byggas om med glaslådor. Biblioteket är redan ganska stort och fint och restauranger finns det redan flera i huset, tex Pizza Hut, Restaurang 54 och ett litet uppskattat sushiställe. Renoveringen av badet behövs men de övriga förändringarna är ingenting som vi medborgare har efterfrågat.

Magnus Eriksson, 16:23, 5 februari 2016. Anmäl

Tacka husockupanterna för att de gamla husen på Skaraborgsgatan 8-10-12 inte revs för 30 år sedan!

11Joachim Berggren och Mandra Wabäck, husockupanter för 30 år sedan, …

21… tillbaka på gården till husen på Skaraborgsgatan 8-10-12 …

31… som de tack vare sin ockupation räddade från rivning.

51Skaraborgsgatan 1985 (ockuperat hus). Foto: Katarina Ginsburg

61Husockupation på Klevgränd 1988. Foto: Mandra Wabäck

Mandra Wabäck och Joachim Berggren går igenkännande runt på en sörgårdsidyllisk gård på Skaraborgsgatan på Söder och fotograferar och berättar hur det såg ut där för trettio år sedan när de var med och i protest ockuperade de tre förfallna husen 8:an, 10:an och 12:an, avsedda att ge plats för nya ”lyxbostäder”, tre gamla hus (det äldsta från 1700-talet) som då hade stått tomma i många år och som skulle rivas. ”Här låg caféet som brändes ned” ”Här låg utedassen” ”Det var där i 8:an vi höll till mest” ”Elen fick vi tjuvkoppla”. Minnena tränger sig på.

Resultatet av den tre månader långa ockupation blev att husen på Skaraborgsgatan renoverades, bevarades och än i dag pryder sträckan mellan Sankt Paulsgatan och Södra latin.

Det var många hus som Mandra och Joachim var med och ockuperade under längre eller kortare perioder på 1980-talet, ett var Borgerskapets Enkehus på Norrtullsgatan 45 som också skulle rivas men istället rustades till bland annat konstnärsateljéer. Det är alltså dåtidens unga husockupanter stockholmarna har att tacka för att en del av stadens kulturmiljö räddades undan grävskoporna under rivningshysterins årtionden.

För att skapa större kunskap om den här idag förhållandevis okända epoken i Stockholms nutidshistoria har Mandra Wabäck (ordförande i nätverket Avanti-kompisgänget från ockupationsåren) tagit initiativ till flera evenemang som kommer att ske nu till hösten under rubriken ”Vårt 80-tal”, bl.a. stadsvandringar (i samarbete med Stadsmuseet), stor fotoutställning (flera av husockupanterna var duktiga fotografer eftersom de gick Riddarfjärdsskolan fotolinje), en fotobok (på Stockholmia förlag) och en bok med texter från dem som var med när det begav sig. Spännande.

 

 

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Gamla Lidingöbron har öppnats för sista gången – rivs om fem år

 

Lidingö kommun avbröt arbetet med att göra Gamla Lidingöbron öppningsbar igen …

Gamla Lidingöbron har öppnats för sista gången. Reparationsarbetet på klaffen avbröts i förra veckan med omedelbar verkan efter Mark- och miljödomstolens besked att Lidingö kommun inte behöver göra bron öppningsbar igen.

… efter domen i förra veckan från Mark- och miljödomstolen att det inte behövdes.

Det var en revidering av en tidigare miljödom med innebörden att bron, som senast öppnades för passerande fartyg 2004, måste göras öppningsbar igen.

Den Gamla Lidingöbron som byggdes för nittio år sedan …  Foto: Stockholmskällan 1924

Orsaken till Mark- och miljödomstolens nya dom beror på att Lidingö kommun för snart två år sedan beslutade att riva den gamla bron och bygga en ny istället, färdig 2020. Rivningen av den gamla bron sker när den nya bron börjar stå färdig.

… kommer att rivas om fem-sex år när den nya ersättningsbron börjar bli klar.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (28)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 28

När en brobyggnadsexpert från Kth varnade för att ett fundament som omger pålar gett vika och att risken för olycka är påtaglig yttrade sig en kommunalpolitiker. Vi gör dykarundersökning senare och då vet vi svarade de folkvalda geniet..

captain mechanicus, 20:41, 3 augusti 2014. Anmäl

Nej, jag är inte kvinna (duh..) och inte Lidingöbo, helt rätt. Och nej, ingen här tänker som jag (tyvärr).

Åke, 16:20, 3 augusti 2014. Anmäl

Jag är kvinna och Lidingöbo. Det tycks inte du vara. Ingen här tänker som du.

Nattis, 09:05, 3 augusti 2014. Anmäl

Aha, då kan vi också lägga "Nattis" till det stora persongalleri som aliasmannen förfogar över. Förolämpningarnas formulering avslöjar honom. I övrigt säger "Anonyms" inlägg inget mer än att hen har noll koll.

Åke, 22:41, 1 augusti 2014. Anmäl

Anonyms inlägg säger ju sanningen. Det fattar tydligen inte en omogen spoling som Åke.

Nattis, 14:19, 1 augusti 2014. Anmäl

Kunskap är inget som vanligtvis florerar i dessa kommentarsfält, däremot ett väldig massa känslobaserat tyckande. Det är okej att tycka utifrån känslor, men räkna inte med att det ska ligga till grund för rationell stadsutveckling.

Åke, 10:33, 1 augusti 2014. Anmäl

Det verkar väl ändå som han tvärtom är väldigt väl insatt. Därav människornas , Lidingöbornas och Stockholmarnas ilska.

ö-bo, 08:17, 1 augusti 2014. Anmäl

@Anonym: Halmgubbar kan du bygga någon annan stans. Kom tillbaka när du vet vad YIMBY verkligen förespråkar.

Åke, 20:36, 30 juli 2014. Anmäl

Tvärtom det var både sakligt och väl motiverat. Sluta försvara ett motbjudande övergrepp på hederligt folk förr era obskyra syften. Ett omänskligt boende, centralisering och pådrivande av bostadsbubblan. Varför skada samhället????

Anonym, 20:10, 30 juli 2014. Anmäl

ö-bo håller inte bara en pinsamt låg nivå, utan behöver också läsa på: http://en.wikipedia.org/wiki/NIMBY

Åke (Webbsida), 15:07, 29 juli 2014. Anmäl